[Ref. PID2019-109019RB-I00]

«El Derecho de familia que viene. Retos y respuestas»

Proyecto de Investigación I+D+I subvencionado
por Ministerio de Ciencia e Innovación
Años: 2020-2023
Tipo de proyecto: Proyecto de Investigación I+D+I
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía: 36.300 €
Investigador/es: Investigadores Principales: Santiago Álvarez González y María Paz García Rubio. Núm. de investigadores: 10 (S. Álvarez González, M.P. García Rubio, C. Gete-Alonso Calera, J. Solé Resina, A. Font i Segura, J. Maseda Rodríguez, A. Nieto Alonso, M. Otero Crespo, M. Herrero Oviedo). Un Becario FPI asociado..

O Dereito de familia é unha rama tradicional do Dereito privado. Algunha das súas institucións características teñen milenios: o propio concepto de familia, o matrimonio, a filiación natural, a adopción, incluso a convivencia more uxorio.

A evolución do Dereito de familia foi sempre unha esixencia da propia realidade fáctica da familia e da resistencia para ser restrinxida en moldes xurídicos ríxidos e limitados.

Nas últimas décadas esta evolución viuse acelerada por diversos factores. En primeiro lugar, a priorización da persoa fronte ao grupo. O interese familiar non prevalece sobre os intereses dos seus membros. Probablemente non poida existir nin sequera contradición.

En segundo lugar, a importancia vital dos dereitos humanos como catalizadores das relacións interpersoais, tanto horizontais (por exemplo, entre cónxuxes ou conviventes) como verticais (por exemplo, entre pais e fillos); e a súa importancia como catalizadores das relacións entre o Estado e as persoas.

Os dereitos humanos condicionan o contido de normas xurídicas e a súa aplicación por medio dos mellores intereses do menor, a preponderancia da vontade, desexos e preferencias das persoas discapacitadas sobre o seu presunto mellor interese, a interdicción de inxerencia na vida persoal e familiar das persoas e salvagarda do seu dereito fundamental á súa identidade, ou a autonomía da vontade como pedra angular das relacións familiares entre adultos.

En terceiro lugar, a reconsideración do papel da muller na sociedade en xeral e na familia en particular.

Estes factores determinan a aparición de novas realidades familiares ou a modificación acelerada de institucións clásicas que en ocasións conviven con vellas normas, en ocasións determinaron a elaboración de novas normas e noutras ocasións simplemente están ausentes de regulación xurídica.

A este contexto únese un factor común a -case- todo o Dereito actual, cal é a súa convivencia coa internacionalización imparable das relacións humanas, a ausencia de fronteiras ao coñecemento xurídico e a consecuente presión sobre a permeabilidade dos sistemas xurídicos.

As persoas viaxan dun país a outro coa súa esfera familiar, que é fáctica e xurídica ao mesmo tempo. E esta esfera xurídica non é necesariamente homoxénea. Provoca desaxustes e, consiguientemente, necesidade de adaptación.

A conquista de dereitos no ámbito da familia nun determinado lugar do mundo non permanece en segredo. O seu coñecemento expórtase e o seu atractivo (se o ten) presiona igualmente ao resto dos sistemas xurídicos.

Esta comunicación entre sistemas xurídicos é especialmente importante alí onde existe unha entidade de integración supranacional, como é a Unión Europea. A tensión entre un Dereito de familia substantivo, de competencia esencialmente estatal, e unha superestrutura de liberdades e de dereitos fundamentais única para toda a Unión pon en primeiro plano un novo elemento dinamizador do Dereito de familia de cada Estado membro.

Por último, e neste caso como unha especialidade do noso sistema, non debe perderse de vista que en España a competencia lexislativa en materia de Dereito de familia é plural e repartida entre o lexislado estatal e algúns lexisladores autonómicos.

O presente proxecto ten como obxectivo estudar toda esta realidade.

 

RESULTADOS PARCIAIS

foto-familias-diversas

PUBLICACIÓNS

 

Álvarez González (publicado)

— «Coordinación del número La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, núm. 26, 2020, monográfico sobre el Derecho de familia de la Unión Europea.

 — «Luces y sombras en el primer dictamen del TEDH sobre la gestación por sustitución», El Derecho internacional privado entre la tradición y la innovación. Libro homenaje al Prof. Dr. José María Espinar Vicente, Madrid, Iprolex, 2020, pp. 101-121.

— «Desplazamiento ilícito de menores de un Estado miembro a un tercer Estado y Reglamento 2201/2003», La Ley Unión Europea, núm. 87, de 31 de mayo de 2021.

cartel-laley-familia

— «Acción de regreso alimenticio y competencia judicial internacional: un nuevo paso en la progresiva delimitación del artículo 3 del Reglamento 4/2009, de alimentos», La Ley Unión Europea, núm. 87, de 30 de diciembre de 2020.

— «Competencia judicial internacional en el proceso de ejecución de sentencia extranjera sobre obligación alimenticia», La Ley Unión Europea, núm. 86, de 30 de noviembre de 2020.

 Álvarez González (pendente de publicación)

 — «Una visión de las propuestas de regulación del género de las personas físicas desde el Derecho internacional privado», La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, 2021, Monográfico sobre Reformas legislativas en materia de género.

— «Una nueva entrega sobre la gestación por sustitución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ejemplo de la jurisprudencia francesa», Revista de Derecho Civil, 2021.

Álvarez González (en elaboración)

— «Doble filiación materna y libre circulación de personas en la UE (a propósito de C‑490/20)»

— «Una propuesta sobre ley aplicable a las medidas de apoyo a personas con discapacidad»

 

M.P. García Rubio (publicado)

— «¿De qué debemos hablar cuando hablamos de familia?», en Derecho de familia. Homenaje a Encarnación Roca Trías: la jurista que se adelantó a su tiempo, Abad Tejerina, P. (Coord.), Madrid, Sepín, ISBN 978-84-1388-052, pp. 279-290. Contribución presentada en el acto de homenaje y presentación del libro en honor a Dña. Encarnación Roca Trías.

— «Qué es y para qué sirve el interés del menor», Actualidad Jurídica Iberoamericana, agosto, 2020, pp. 2- 44.

M.P. García Rubio (pendente de publicación)

— Coordinación del número La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, 2021, Monográfico sobre Reformas legislativas en materia de género.

— «Las repercusiones de las propuestas normativas sobre el género preferido en el ámbito de las relaciones familiares», La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, 2021, Monográfico sobre Reformas legislativas en materia de género.

M.P. García Rubio (en elaboración)

— Monografía sobre las relaciones horizontales en los modernos modelos familiares.

— Coordinación del número de La Ley Derecho de Familia, La reforma civil y procesal en materia de capacidad jurídica, 2021.

— «¿Están discriminadas las familias monoparentales?», Libro Homenaje a la Profesora María del Carmen Gete-Alonso y Calera (Dirección: Judith Solé Resina), Editorial ATELIER.

 

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera (publicado)

— «Conceptuación de la capacidad: del paternalismo a la autonomía», Capítulo del Libro Capacidad y protección de las personas menores de edad en el derecho. (Dirs. Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla y Leonardo B. Pérez Gallardo) Ediciones Olejnik. 2021, Santiago de Chile, pp. 21-40. También, es un capítulo del Libro Un nuevo derecho para las personas con discapacidad Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla y Leonardo B. Pérez Gallardo, Ediciones Olejnik. 2021, Santiago – Chile, pp. 24-44.

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera (pendente de publicación)

— «Elisión y desistimiento legal de la paternidad: corruptelas del sistema», Capítulo del Libro Derecho y corrupción con perspectiva de género (Dir, Mª Jesús Espuny Tomás), Ed Dykinson.

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera (en elaboración)

Los dos trabajos relacionados infra formarán parte de la obra Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad: Comentarios a las nuevas reformas legislativas. Obra dirigida por Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla y Manuel García Mayo, editorial Wolters Kluwer.

— «Paternalismo y autonomía en la noción legal de la capacidad», Puesta al día del capítulo de libro citado supra acoplado a la reciente reforma del CC español.

— «Consentimiento y autonomía de la persona menor discapacitada en el derecho a morir», Análisis de la regulación de esta problemática en la Ley orgánica 3/202, de 24 de marzo de eutanasia.

 

Font i Segura (publicado)

— «Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas... Nota a la STJUE de 16.7.2020, as. C-249/19», REEI, pp. 25-33.

 

Judith Solé Resina (publicado)

 — «Efectos de la ruptura familiar en los hijos e hijas menores de edad», en Derecho de Familia. Homenaje a Encarnación Roca Trías, Paloma Abad Tejerina Coord., ed. Sepin, Madrid, 2021, pags. 403-420. ISBN: 978-84-1388-052-5.

— «Procesos de maternidad subrogada», en La pericial psicológica en los procesos de familia, ed. Xavier Abel Lluch, Coord., Sepin, Madrid, 2021, pags. 219-229. ISBN: 978-841388-025-9.

Judith Solé Resina (pendente de publicación)

 — «Revisió de la regulación catalana de la convivencia estable en parella». Este trabajo formará parte del Libro Homenaje a Antoni Mirambell. Elena Lauroba y Mª Esperança Ginebra (Coord.) Editorial Atelier

— «El derecho a la familia que viene». Trabajo que formará parte del Libro Amicorum a Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera. Judith Solé Resina, Mª Paz García, Mª Elena Sánchez y Anna Cañizares (Coords.) Editorial Atelier.

 Judith Solé Resina (en elaboración)

 — «Los apoyos no formalizados». Trabajo que formará parte de la obra “Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad: Comentarios a las nuevas reformas legislativas. Obra dirigida por Guillermo Cerderira Bravo De Mansilla y Manuel García Mayo. Editorial Wolters Kluwer.

 

Nieto Alonso (pendente de publicación)

 — «La atribución voluntaria de ganancialidad: reflejo de la autonomía privada en el régimen económico matrimonial —A propósito del artículo 1355 del Código civil», (aceptado) Revista de Derecho Civil (Notarios y Registradores), Vol. I, Núm. 2 (2021)

 Nieto Alonso (en elaboración)

 — «Comentarios a los artículos 263 al 267 del Código civil», en la obra: Comentarios al Código civil (dirección: Ana Cañizares Laso). Editorial: Tirant lo Blanch.

— Capítulo de Libro: «Guarda de hecho y cuidados en el entorno familiar o social: su pleno reconocimiento legal». En el Libro Homenaje a la Profesora María del Carmen Gete-Alonso y Calera (Dirección: Judith Solé Resina). Editorial: ATELIER.

 

Maseda Rodríguez (pendente de publicación)

— «Régimen de la litispendencia con terceros Estados: algunas reflexiones en materia de crisis matrimoniales», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 2021 (aceptado).

Maseda Rodríguez (en elaboración)

— «Autonomía de la voluntad y obligaciones alimenticias» para Revista UANDES, 2021.

 

Margarita Herrero Oviedo (en elaboración)

 — «Comentarios a los arts. 154-161 CC (patria potestad)», en Comentarios al Código Civil (Dir. Ana Cañizares), Ed. Tirant lo Blanch.

 

Ignacio Varela Castro (pendente de publicación)

— «Mujeres, hombres y el discurso del cuidado: contextualización para un debate en el ámbito del Derecho privado», Mujer como motor de innovación jurídica y social, Tomás Martínez, G., (dir), Valencia, Tirant lo Blach, 2021 (en prensa)

 

Paradela Areán (en elaboración)

— «Acuerdos familiares relativos a los hijos».

 

Una gran parte de los investigadores participan en la obra Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Dirección: María Paz García Rubio y María Jesús Moro Almaraz), Editorial Aranzadi Thomson Reuters, 2021, mediante el comentario de las novedades introducidas por dicha Ley.

 

PONENCIAS, COMUNICACIÓNS E CONFERENCIAS

 

M.P. García Rubio (xunto a Ignacio Varela Castro) (organización)

— Codirección del Curso de Verano de la USC, La familia en el nuevo régimen de la discapacidad, 19 julio, 2021. En este curso están previstas ponencias de M. P. García Rubio, A. Nieto Alonso, Judith Solé Resina, M. del Carmen Gete-Alonso Calera, Margarita Herrero Oviedo, S. Álvarez González, A. Font Segura y participación como relatores en mesas redondas de M. Otero Crespo, M. García Goldar, J. Ammerman Yebra e Ignacio Varela Castro, todos integrantes del equipo de investigación o del grupo de trabajo.

cartel-discap-esp

 M.P. García Rubio (presentacións)

 — “Asumir en solitario los alimentos que corresponden también al otro progenitor o a otro hermano: ¿cabría la acción de repetición? Pagar los alimentos del hijo que se creía propio: ¿repetición contra el padre biológico por pago indebido?, en Jornada sobre derecho de enriquecimiento y derecho de familia, Madrid, Universidad de Navarra, 1 de junio 2021.   https://we.tl/t-oQVCIjcLbS;

 http://deconflictulegum.usc.gal/es/de-conflictu-legum/actividades-y-actualidad/actualidad/Comparecencia-de-Maria-Paz-Garcia-Rubio-en-la-Jornada-sobre-Derecho-de-enriquecimiento-y-Derecho-de-familia/

— “La nueva ley que modifica el código civil y otras leyes sobre el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, Mesa de debate on line, 25 de mayo 2021, Organizadores: Servimedia y Fundación Aequitas. https://twitter.com/servimedia/status/1398938483734024195?s=24

— “La reforma de las instituciones de protección de adultos”, Conferencia (on line) en Centro de Estudios de la Persona y el Patrimonio, Universidad Rey Juan Carlos, 21 de abril de 2021.

— “Derecho civil”, Novedades legislativas en materia de igualdad. Evolución del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo desde la Constitución de 1978 hasta nuestros días (CU21025), CGPJ, 14 de abril 2021.

— “Las medidas de carácter voluntario, preventivo o anticipatorio”, Ponencia en Congreso Internacional El Código civil tras la reforma en materia de capacidad jurídica, Zaragoza, 24, 25 de marzo de 2021.

— “La reforma de la discapacidad en el Código civil. Su incidencia en las personas mayores”, El derecho de las sociedades envejecidas. XXV Jornadas del Anuario de la Facultad de Derecho UAM 19 y 20 de noviembre 2020. Madrid.

— “El derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones. Reforma legales” Mesa de debate on line, 28 de octubre 2020, Organizadores: Servimedia y Fundación Aequitas. https://www.servimedia.es/noticias/1325745

— “La responsabilidad civil de las personas con discapacidad” VIII Congreso internacional. Contratos, crisis y responsalidad civil. In Memoriam Renato Sconamiglio, Piero Schlinserger, Marco Comporti, 22, 23, 24 y 25 de octubre, 2020, Cajamarca, Perú.

Incapacità di agire e Convenzione di New York. La riforma Cemdon”, Martedì 29 settembre 2020, Tavola Redonda (on line), Università degli Studi di Catania. (Italia).

— “Las personas. Sentido y significado general de la reforma”, en Reforma del Código civil en materia de discapacidad, Tenerife, 15 y 16 de junio 2021, on line.

 

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera Presentaciones (presentacións)

 — Primera edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Clase sobre Filiación, reglas y actuales desafíos Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad,  3  de octubre 2020. Impartida on line.

— Impartición de la Sesión de 1 de diciembre de 2020: “La filiación” en el Curs On-line De dret matrimonial I de família organizado por la Secció de Dret matrimonial i de família del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

 — Seminario permanente del Movimiento Carmona: Moderadora del Seminario Mujeres y Covid, organizado por Conlictum Legum, 8 de marzo 2021, on line.

 — Seminario permanente del Movimiento Carmona: Participación en el Seminario Propuestas de leyes de igualdad y de garantías de derechos fundamentales de las mujeres, organizado por Conlictum Legum, 26 de abril 2021, on line

 

Font i Segura, A. (presentacións)

— Ponente en la 1ª sesión del curso sobre “Processos judicials en Unions i Ruptures familiars d’àmbit internacional” organizado en el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya por Julio J. Naveira (Coord.), 14.6.2021 (15:00 a 17:00).

 

Judith Solé Resina (presentacións)

 — “Protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Análisis normativo”, Ponencia del ciclo de ponencias Presente y futuro de los jóvenes extranjeros no acompañados en Cataluña", Palau Macaya, Barcelona, 7/06/2021.

— “El anonimato en la filiación”, Participación como ponente en la Mesa Redonda: El nudo del origen en las nuevas filiaciones. Colegio de Psicoanalistas de Granada, 18/05/2021

— “Hacia el código de la infancia y las familias en el Derecho”. Participación como ponente. Webinar Plataforma Derecho y Familia. 11/04/2021

— “Mujeres y Covid. Reflexiones finales”. Participación en el Seminario de Conflictu Legum "Mujeres y Covid", Universidad Santiago de Compostela, 8/03/2021

— “Las parejas de hecho”. Participación como ponente en la Mesa Redonda. Bases legales e institucionales del matrimonio. Universitat Jaume I de Castelló, 17/12/2020.

— “Las familias reconstituidas”. Participación como ponente en el Seminario "La diversificación de la institución familiar y modelos familiares". Ciudad de la Justicia de Barcelona, 27/11/2020.

 

M.P. García Rubio (programadas)

— “La nueva regulación de los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica: un cambio radical que debe ser explicado”, en Encuentro profesional en apoyo a las personas con discapacidad: modelos de gestión socio-sanitarias y medidas jurídicas razonables, Curso de Verano, Almería, 14 a 16 julio, 2021.

— “Fundamentos de la reforma del Código civil”, en La protección de las personas con discapacidad a la luz de la Convención internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad: nueva legislación en materia de discapacidad, 21 de junio 2021, Consejo General del Poder Judicial, Fundación Aequitas, Consejo General del Notariado.

— “Las personas. Sentido y significado general de la reforma”, en Reforma del Código civil en materia de discapacidad, Tenerife, 15 y 16 de junio 2021, on line.

 

Judith Solé Resina (programadas)

— Sesión del Cursos de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona sobre “Regímenes económico matrimoniales. Prestación compensatoria por razón del trabajo prestado” (30/06/2021).

 

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera Presentaciones (programadas)

— Charla / debate on line en Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Chile), organizada por la Dra. Rommy Álvarez Escudero, dirigida a los alumnos/as de pregrado de la facultad, sobre Legislación en clave de género. Se celebrará el 24 de junio de 2021.

— Segunda edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Clases sobre Filiación / Reglas generales y actuales desafíos en materia de filiación y Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad, 3 y 4 de septiembre 2021. A desarrollar on line.

 

OUTRAS ACTIVIDADES

 

M.P. García Rubio

— Comparecencia en el Congreso de los Diputados en la tramitación del Proyecto de Ley sobre la reforma civil y procesal en materia de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW14&FMT=INITXDSS.fmt&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000027*.EXPO.%29&DOCS=10-10

— Entrevista en la TVG, 2 de mayo de 2021, sobre alimentos pagados por la madre sola http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-fds-5022665?t=4354