[Ref. PID2019-109019RB-I00]

«El Derecho de familia que viene. Retos y respuestas»

Proyecto de Investigación I+D+I subvencionado
por Ministerio de Ciencia e Innovación
Años: 2020-2023
Tipo de proyecto: Proyecto de Investigación I+D+I
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Cuantía: 36.300 €
Investigador/es: Investigadores Principais: Santiago Álvarez González y María Paz García Rubio. Núm. de investigadores: 10 (S. Álvarez González, M.P. García Rubio, C. Gete-Alonso Calera, J. Solé Resina, A. Font i Segura, J. Maseda Rodríguez, A. Nieto Alonso, M. Otero Crespo, M. Herrero Oviedo). Un Becario FPI asociado..

PRESENTACIÓN

O Dereito de familia é unha rama tradicional do Dereito privado. Algunha das súas institucións características teñen milenios: o propio concepto de familia, o matrimonio, a filiación natural, a adopción, incluso a convivencia more uxorio.

A evolución do Dereito de familia foi sempre unha esixencia da propia realidade fáctica da familia e da resistencia para ser encorsetada en moldes xurídicos ríxidos e limitados.

Nas últimas décadas esta evolución viuse acelerada por diversos factores. En primeiro lugar, a priorización da persoa fronte ao grupo. O interese familiar non prevalece sobre os intereses dos seus membros. Probablemente non poida existir nin sequera contradición.

En segundo lugar, a importancia vital dos dereitos humanos como catalizadores das relacións interpersoais, tanto horizontais (por exemplo, entre cónxuxes ou conviventes) como verticais (por exemplo, entre pais e fillos); e a súa importancia como catalizadores das relacións entre o Estado e as persoas.

Os dereitos humanos condicionan o contido de normas xurídicas e a súa aplicación por medio dos mellores intereses do menor, a preponderancia da vontade, desexos e preferencias das persoas discapacitadas sobre o seu presunto mellor interese, a interdicción de inxerencia na vida persoal e familiar das persoas e salvagárdaa do seu dereito fundamental á súa identidade, ou a autonomía da vontade como pedra angular das relacións familiares entre adultos.

En terceiro lugar, a reconsideración do papel da muller na sociedade en xeral e na familia en particular.

Estes factores determinan a aparición de novas realidades familiares ou a modificación acelerada de institucións clásicas que en ocasións conviven con vellas normas, en ocasións determinaron a elaboración de novas normas e noutras ocasións simplemente están ausentes de regulación xurídica.

A este contexto únese un factor común a -case- todo o Dereito actual, cal é a súa convivencia coa internacionalización imparable das relacións humanas, a ausencia de fronteiras ao coñecemento xurídico e a consecuente presión sobre a permeabilidade dos sistemas xurídicos.

As persoas viaxan dun país a outro coa súa esfera familiar, que é fáctica e xurídica ao mesmo tempo. E esta esfera xurídica non é necesariamente homoxénea. Provoca desaxustes e, consiguientemente, necesidade de adaptación.

A conquista de dereitos no ámbito da familia nun determinado lugar do mundo non permanece en segredo. O seu coñecemento expórtase e o seu atractivo (se o ten) presiona igualmente ao resto dos sistemas xurídicos.

Esta comunicación entre sistemas xurídicos é especialmente importante alí onde existe unha entidade de integración supranacional, como é a Unión Europea. A tensión entre un Dereito de familia substantivo, de competencia esencialmente estatal, e unha superestrutura de liberdades e de dereitos fundamentais única para toda a Unión pon en primeiro plano un novo elemento dinamizador do Dereito de familia de cada Estado membro.

Por último, e neste caso como unha especialidade do noso sistema, non debe perderse de vista que en España a competencia lexislativa en materia de Dereito de familia é plural e repartida entre o lexislado estatal e algúns lexisladores autonómicos. O presente proxecto tivo como obxectivo estudar toda esta realidade.

foto-familias-diversas

RESULTADOS DEL PROYECTO

PUBLICACIÓNS

Publicacións en revistas con “peer review” directamente relacionadas cos resultados do proxecto

 1. Álvarez González, Santiago, «La propuesta de Reglamento europeo sobre filiación. Una presentación crítica», Revista de Derecho Civil, núm. 2, 2023.
 2. Álvarez González, Santiago, «Una nueva entrega sobre la gestación por sustitución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ejemplo de la jurisprudencia francesa», Revista de Derecho Civil, vol. VIII, núm. 2, 2021, pp. 193-219.
 3. Ammerman Yebra, Julia, “Apuntes sobre las familias monoparentales: una paleta de colores en busca de alguna armonía jurídica”, Actualidad jurídica iberoamericana, núm. 17 Extra, 2, 2022, pp. 2016-2035.
 4. Barba, Vincenzo, "Familias recompuestas y Derecho de sucesiones: Una posible propuesta de regulación", en Revista de Derecho Civil, Vol. IX, n. 3, 2022, pp. 157-206.
 5. Barba, Vincenzo, "Pactos en previsión de ruptura familiar: una comparación entre la jurisprudencia italiana y la española, en la esperanza de que la primera aprenda de la segunda", en Cuadernos de Derecho Privado, 2022, 3, pp. 45-84.
 6. Barba, Vincenzo, "Procreazione medicalmente assistita eterologa omosessuale: c’è differenza se il figlio nasce in Italia o all’estero. intorno a tre recenti sentenze della cassazione", in Diritto delle successioni e della famiglia, 2021, 3, pp. 819-834.
 7. Font i Segura, Albert, «Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas... Nota a la STJUE de 16.7.2020, as. C-249/19», REEI, pp. 25-33.
 8. García Rubio, María Paz, “La reforma de la discapacidad en el Código Civil. Su incidencia en las personas de edad avanzada”. AFDUAM, 25, (2021). El Derecho de las sociedades envejecidas, 81-109.
 9. García Rubio, María Paz, “Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Anuario Derecho Civil, LXXV, fasc. 1, enero-marzo, 2022, pp. 279-334 (en coautoría con Mª E. Torres Costas).
 10. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “Panorámica del Derecho de familia después de la CE. El derecho de familia de la postmodernidad” (apartados I.II y IV), en Revista jurídica de les Illes Balears 2022, pp. 61-88.
 11. Maseda Rodríguez, Javier, «Crisis matrimoniales internacionales: litispendencia internacional con terceros Estados (nota a la SAP de Barcelona de 29 de marzo de 2021)», AEDipr., 2021, pp. 536-538.
 12. Nieto Alonso, Antonia, «La atribución voluntaria de ganancialidad: reflejo de la autonomía privada en el régimen económico matrimonial», Revista de Derecho civil, vol. VIII, núm. 2 (2021), páginas: 39 a 91. Disponible en: https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/651/526.
 13. Solé Resina, Judith, “Panorámica del Derecho de familia después de la CE. El derecho de familia de la postmodernidad”, Revista Jurídica de les Illes Balears, V. 22, Miguel COCA PAYERAS (Dir.), abril 2022, p. 61-88.
 14. Torres Costas, María Eugenia, "La firma del contrato de ingreso en residencia por el guardador de hecho a la luz de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica". Anales de Derecho y Discapacidad. Revista científica de Derecho de la discapacidad (julio de 2022, Año VII) A/22(7).
 15. Torres Costas, María Eugenia, “La guarda de hecho y el necesario cambio de mentalidad de los bancos”, Hay Derecho, 24 de abril 2023 (on line).
 16. Torres Costas, María Eugenia, “Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Anuario Derecho Civil, LXXV, fasc. 1, enero-marzo, 2022, pp. 279-334 (en coautoría con Mª P. García Rubio).

Outras publicacións científico-técnicas relacionadas cos resultados do proxecto

 1. Álvarez González, Santiago, «Acción de regreso alimenticio y competencia judicial internacional: un nuevo paso en la progresiva delimitación del artículo 3 del Reglamento 4/2009, de alimentos», La Ley Unión Europea, núm. 87, de 30 de diciembre de 2020.
 2. Álvarez González, Santiago, «Competencia judicial internacional en el proceso de ejecución de sentencia extranjera sobre obligación alimenticia», La Ley Unión Europea, núm. 86, de 30 de noviembre de 2020.
 3. Álvarez González, Santiago, «Coordinación del número La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores», núm. 26, 2020, monográfico sobre el Derecho de familia de la Unión Europea.
 4. Álvarez González, Santiago, «Desplazamiento ilícito de menores de un Estado miembro a un tercer Estado y Reglamento 2201/2003», La Ley Unión Europea, núm. 87, de 31 de mayo de 2021.
 5. Álvarez González, Santiago, «Gestación por sustitución y Tribunal Supremo español. Nota breve a la STS de 31 de marzo de 2022», Diario La Ley, Nº 10069, Sección Tribuna, de 16 de mayo de 2022, Wolters Kluwer.
 6. Álvarez González, Santiago, «La Justicia europea no reconoce el derecho de los hijos de parejas LGTBI en toda la UE (o la Justicia europea no obliga a los Estados miembros a reconocer la homoparentalidad)», La Ley Unión Europea, 29 de abril de 2022.
 7. Álvarez González, Santiago, «Primeras repercusiones del brexit en el Derecho internacional privado de la familia», La Ley Unión Europea, núm. 100, especial, de 28 de febrero de 2022.
 8. Álvarez González, Santiago, «Traslado de la residencia habitual de un menor y competencia judicial internacional. Sobre la STJ de 14 de julio de 2022, en el asunto C-572/21», La Ley Unión Europea, septiembre de 2022.
 9. Álvarez González, Santiago, «Traslado o retención ilícitos de menores y obligaciones alimenticias. A propósito de la STJ de 12 de mayo de 2022», La Ley Unión Europea, septiembre de 2022.
 10. Álvarez González, Santiago, «Una visión de las propuestas de regulación del género de las personas físicas desde el Derecho internacional privado», La Ley Derecho de Familia, núm. 30, 2021, Monográfico sobre Derecho privado y autodeterminación de género (número coordinado por García Rubio, María Paz, ).
 11. Ammerman Yebra, Julia, “Filiación y derechos de los progenitores trans”, Revista La Ley, julio 2023.
 12. Barba, Vincenzo, "Capacidad para otorgar testamento, legitimarios y protección de la persona con discapacidad", en La Ley Derecho de familia n. 31, julio-septiembre, La reforma civil y procesal de la discapacidad. Un tsunami en el ordenamiento jurídico, N. 31, 1 de jul. de 2021, Editorial Wolters Kluwer, pp. 1-39.
 13. Barba, Vincenzo, "Las técnicas de procreación humana asistida, la responsabilidad de los padres y el interés del menor entre ley y jurisprudencia italiana", in Actualidad Civil, n. 1, enero 2022, pp. 1-27.
 14. Font i Segura, Albert, «El Reglamento UE 2016/1104 en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas: un análisis de su ámbito de aplicación ante la pluralidad legislativa española», La Ley Derecho de familia (en prensa).
 15. Font i Segura, Albert, «La nacionalidad como factor distintivo en la atribución de competencia judicial internacional en materia matrimonial (Comentario a la STJUE de 10 de febrero de 2022, Asunto C-522/20, OE y VY)», La Ley Unión Europea, nº 103, 2022.
 16. Font i Segura, Albert, «Problemas de Derecho interregional suscitados a raíz de la aprobación de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica», La Ley Derecho de familia, núm. 31, julio-septiembre, 2021, pp. 70-87 (núm. especial dedicado a La reforma civil y procesal de la discapacidad. Un tsunami en el ordenamiento jurídico).
 17. García Rubio, María Paz, Presentación del monográfico de la Revista La Ley. Derecho de familia, “Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo. I”. junio 2023.
 18. García Rubio, María Paz, Presentación del monográfico de la Revista La Ley. Derecho de familia, “Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo. II”, septiembre 2023.
 19. Maseda Rodríguez, Javier, «Competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales: cónyuge que comparte su vida en más de un Estado miembro y concepto de residencia habitual», La Ley (Unión Europea), núm. 101, marzo de 2022, pp. 1-16.
 20. Maseda Rodríguez, Javier, «Crisis matrimoniales internacionales: litispendencia internacional con terceros Estados (nota a la SAP de Barcelona de 29 de marzo de 2021)», AEDipr., 2021, pp. 536-538.
 21. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “Familias con menores a cargo. Situaciones de vulnerabilidad económica y/o social en el Proyecto de Ley de Familias”, Revista La Ley Derecho de Familia, n. 38, Abril-Junio 2023, (pendiente de publicación)
 22. Solé Resina, Judith, “Apoyos informales o no formalizados al ejercicio de la capacidad jurídica y la guarda de hecho”. La Ley Derecho de Familia, La reforma civil y procesal en materia de capacidad jurídica, 31 número coordinado por Mari Paz García Rubio, 2021, p. 18-33.
 23. Solé Resina, Judith, “Derecho de Familias y diversidad familiar (A propósito de la proyectada Ley de Familias)”, La Ley Derecho de familia, número coordinado por Mari Paz García Rubio mayo 2023
 24. Solé Resina, Judith, “La garantía de las pensiones de alimentos”, Revista de Derecho de Familia Lefebvreº: 117, abril 2023, p. 2-7.
 25. Solé Resina, Judith, “Violencia económica contra la mujer. El impago de pensiones y la reparación integral del daño”. La ley penal. Revista de derecho penal, procesal y penitenciario, N.º: 161, abril 2023.
 26. Torres Costas, María Eugenia, “El consentimiento para la interrupción del embarazo de la mujer con discapacidad” en “Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo. II”. Mª P. García Rubio (dirs.), Revista La Ley. Derecho de familia, julio 2023
 27. Vidal Olivares, Álvaro, “Evolución del Derecho de Familias en Chile”, en coautoría con Lathrop, Fabiola, en Monográfico de la revista La Ley. Derecho de Familia,Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo”, II. Julio 2023.

Publicacións en libros/capítulos de libros

 1. Álvarez González, Santiago, "Comentario al Art. 9.6.II CC", Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Dirección: García Rubio, María Paz, y María Jesús Moro Almaraz. Coordinación: Ignacio Varela Castro), editorial Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2022, pp. 75-84.
 2. Álvarez González, Santiago, «La UE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho de familia. ¿Estribo, espuela o meros observadores?», Persona, familia y género. Liber Amicorum a M.ª del Carmen Gete-Alonso y Calera, Solé Resina, Judith, (Coordinadora), Barcelona, Atelier, 2022, pp. 169-181.
 3. Álvarez González, Santiago, «Luces y sombras en el primer dictamen del TEDH sobre la gestación por sustitución», El Derecho internacional privado entre la tradición y la innovación. Libro homenaje al Prof. Dr. José María Espinar Vicente, Madrid, Iprolex, 2020, pp. 101-121.
 4. Ammerman Yebra, Julia, “Autorizaciones unilaterales y contractuales para el uso de la intimidad personal y familiar, y de otros derechos de la personalidad”, La contractualización del derecho de familia y la personaOTERO CRESPO, M. (Dirs.), Colex, A Coruña, 2023.
 5. Ammerman Yebra, Julia, “Capítulo 8. Derecho de familia”, Manual de Conceptos Jurídicos Básicos, Otero Crespo, M. / Valiño Ces, A. / Pérez Rivas, N. (Dirs.), ISBN: 978-84-1359-199-5, Colex, A Coruña, 2021, pp. 123-133.
 6. Ammerman Yebra, Julia, “Comentario a los arts. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281”, Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, GARCÍA RUBIO, Mª P. / MORO ALMARAZ, Mª J. (Dirs.), Thomson Reuters – Civitas, 2022, pp. 387-415. .
 7. Ammerman Yebra, Julia, “De nuevo sobre el sharenting y los derechos de la personalidad de los menores de edad”, Retos Jurídicos de Actualidad, ALONSO SALGADO, C. / SÁNCHEZ RUBIO, A. / RAMOS HERNÁNDEZ, P. (Dirs.), ISBN: 978-84-1377-193-9, Dykinson, Madrid, 2021, pp. 80-85.
 8. Ammerman Yebra, Julia, “Desahucios y situación de vulnerabilidad por razón de discapacidad: análisis de las SSTC 113/2021, de 31 de mayo, y 161/2021, de 4 de octubre”, Vivienda y colectivos vulnerables, CERVILLA GARZÓN/ ZURITA MARTÍN, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2022, pp. 375-385. .
 9. Ammerman Yebra, Julia, “La intérprete y su obra: Encarna Roca Trías como jurista de lo artístico y artista de lo jurídico”, Derecho de familia: homenaje a Encarnación Roca Trías: la jurista que se adelantó a su tiempo, Abad Tejerina, Paloma (Coord.), Sepín, Madrid, 2021, pp. 69-79. .
 10. Barba, Vincenzo, Un altro “no” alla genitorialità omosessuale: tra pregiudizi, ordine pubblico e discriminazioni, in I nuovi orientamenti della cassazione civile, a cura di C. Granelli, Milano, 2021, pp. 59-73.
 11. García Goldar, Mónica, “Comentario a los arts. 291-298”, en Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Dirs. García Rubio, M. P. y Moro Almaraz, M. J.), Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor Navarra, 2022, pp. 451-475. .
 12. García Goldar, Mónica, “La invisibilidad de las mujeres cuidadoras: análisis jurisprudencial de las disposiciones testamentarias en favor de quien cuide al testador”, en Mujer como motor de innovación jurídica y social (Coords. Tomás Martínez, G., Vidub Aflorei, A.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 203-235.
 13. García Rubio, María Paz, “Comentarios a los arts. 250, 251, 252, 1263, 1291.1, 1299, 1301 CC , disp. Final 2ª y 3ª” en Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, Mª P. García Rubio/ Mª J. Moro Almaraz (dirs.), Thomson-Reuters, Civitas, 2022.
 14. García Rubio, María Paz, “Comentarios al art. 1302 CC”, (coautoría con I. Varela Castro), en Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, Mª P. García Rubio/ Mª J. Moro Almaraz (dirs.), Thomson-Reuters, Civitas, 2022.
 15. García Rubio, María Paz, “Comentarios al art. 249 CC” (coautoría con Mª E. Torres Costas), en Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, Mª P. García Rubio/ Mª J. Moro Almaraz (dirs.), Thomson-Reuters, Civitas, 2022.
 16. García Rubio, María Paz, “Filiación y autodeterminación de género de los progenitores”, Persona y Derecho civil: Los retos del siglo XXI (Persona, género, transgénero; inteligencia artificial y animales sensibles), Bayod, C. (dir.), Argudo, J.L. (Coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 403-428.
 17. García Rubio, María Paz, “La Legislación Civil. En especial la Ley del Divorcio de 1932”, en Comentarios a la Constitución Española de 1931 en su 90 aniversario, Joan Oliver Araujo y Agustín Ruiz Robledo (coords.), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2021, pp. 511-528.
 18. García Rubio, María Paz, “Las primeras decisiones del Tribunal Supremo en aplicación de la reforma de la discapacidad. Coda sobre las discrepancias en la exégesis de dos convenios internacionales de derechos humanos”, en La reforma de la discapacidad, vol. I, A. Castro Girona/ F. Cabello de Alba/ C. Pérez Ramos, Fundación del Notariado, 2022, pp. 531-572.
 19. García Rubio, María Paz, “Un niño o una niña pueden tener más de dos madres o de dos padres”, en Propuestas para un nuevo derecho de la filiación: la multiparentalidad, Pérez Gallardo, L.B./Heras Hernández, M.P. (dirs.), Santiago de Chile, Ediciones Olejnik, 2022, pp. 119-130.
 20. García Rubio, María Paz, “Un niño o una niña pueden tener más de dos madres o de dos padres”, en Persona, familia y género. Liber Amicorum a Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, Barcelona, Atelier, 2022, pp. 209-220.
 21. García Rubio, María Paz, “Variaciones sobre la reforma de la discapacidad. Las resistencias y la reconstrucción de la voluntad” en “Debates en torno a la contractualización del Derecho de familia y la persona”, García Rubio, M.P./ Otero Crespo, M. (Dirs.), Ed. Colex, A Coruña, 2023, en prensa. ISBN 978-84-1356-817-8. .
 22. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “Conceptuación de la capacidad: del paternalismo a la autonomía” Capítulo del Libro Capacidad y protección de las personas menores de edad en el derecho. (Dirs. Guillermo CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA y Leonardo B. PÉREZ GALLARDO) Ediciones Olejnik. 2021, Santiago – Chile, ISBN 978-956-392- 958 – 4, 21 – 40. También, es un capítulo del Libro Un nuevo derecho para las personas con discapacidad Guillermo CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA y Leonardo B. PÉREZ GALLARDO Ediciones Olejnik. 2021, Santiago – Chile, ISBN 978 – 956 – 392 – 921 – 8, pp. 24 - 44.
 23. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “Consentimiento y autonomía de la persona menor discapacitada en el derecho a morir”. Capítulo 11 del Libro Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad (Dirs. Guillermo CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Manuel GARCÍA MAYO), Bosch. Wolters Kluver, Madrid 2021, ISBN 978-84-9090-583-8, pp. 237-258.
 24. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “Construcción contractual de la familia” en Debates en torno a la contractualización del Derecho de la familia y la persona. (Dir. MPaz Garcia Rubio). Colex (2023).
 25. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “Derecho y corrupción con perspectiva de género. Elusión y desistimiento legal de la paternidad: corruptelas del sistema” Capítulo del Libro Derecho, historia y corrupción con perspectiva de género (Coord, Mª Jesús ESPUNY TOMÁ, Daniel VALLÈS, Elisabet VELO i FABREGAT), Centre Dones i Drets, UAB, Ed Dykinson, 2021, ISBN 978-84-1377-579-1, pp. 203 - 218.
 26. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “El dret de la persona i la familia (Llibre segon del Codi civil de Catalunya)” en el Libro de las Actas de Las Jornadas XX años de la primera ley del Código civil de Catalunya (2023).
 27. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “La dona en el Codi civil de Catalunya” en Estudis de Dret Català. Llibre homenatge a Antoni Mirambell Abancó, Atelier 2022, pp. 187-202.
 28. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “La estructura familiar en el régimen de apoyos del Derecho civil catalán” en Mujer, discapacidad y derecho. Congreso Carmona VII (Dir B. Verdera) (2023).
 29. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “La reordenación de lo jurídico a través de la mirada femenina” en Actas de las III Jornadas de Profesoras de Derecho Privado. Escuela de Derecho. Universidad de Valparaíso. Chile (2023).
 30. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “Paternalismo y autonomía en la noción legal de la capacidad”. Capítulo 1 del Libro Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad (Dirs. Guillermo CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Manuel GARCÍA MAYO), Bosch. Wolters Kluver, Madrid 2021, ISBN 978-84-9090-583-8, pp. 32-53.
 31. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, Les bases de la reforma del Codi de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica i el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost” En el Libro del Congrés internacional L’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat i els suports la prestación dels quals assumeix l’Administració com a dret públic subjectiu de les mateixes (2023).
 32. Herrero Oviedo, Margarita, «A propósito de la persistencia de la noción de estado civil», en el Libro Homenaje a la Profesora María del Carmen Gete-Alonso y Calera (Dirección: Solé Resina, Judith). Editorial: ATELIER. 2022 pp. 49-59.
 33. Herrero Oviedo, Margarita, «Comentario al art. 300 CC», «Comentarios a los arts. 2.4, 28, 42.5, 165, 168,192, 222, 222 bis y 242 bis LH» y «Comentarios a los arts. 4, 11 i), 44.7 pár. 1º, 71.2, 72.1, 73, 75, 77, 83.1 b) y 84 pár .1º», en la obra Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Dirección: García Rubio, María Paz, y María Jesús Moro Almaraz), Editorial Aranzadi Thomson Reuters, 2021, mediante el comentario de las novedades introducidas por dicha Ley.
 34. Lathrop, Fabiola, “Evolución del Derecho de Familias en Chile”, en coautoría con Álvaro Vidal Olivares, Monográfico de la revista La Ley. Derecho de Familia,Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo”, II. Julio 2023.
 35. Lathrop, Fabiola, “La gestación por subrogación en Chile y América Latina”, en García Rubio, M.P., Otero, Marta (Dirs.), en el libro “Debates en torno a la contractualización del Derecho de familia y la persona”, García Rubio, M.P./ Otero Crespo, M. (Dirs.), Ed. Colex, A Coruña, 2023, en prensa. ISBN 978-84-1356-817-8. .
 36. Maseda Rodríguez, Javier, «Doble residencia habitual del cónyuge demandante y competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales», en El derecho de familia que viene. Derecho internacional privado, Andavira ed., 2023.
 37. Maseda Rodríguez, Javier, «Panorámica sobre los pactos de elección de foro en materia de alimentos en el ámbito del Reglamento (CE) 4/2009», El derecho de familia que viene. Derecho internacional privado, Andavira ed., 2023.
 38. Nieto Alonso, Antonia, «Autonomía de la voluntad en las relaciones jurídicas horizontales de Derecho de familia», en Debates en torno a la contractualización del Derecho de familia y la persona (Dirección: García Rubio, María Paz, y Otero Crespo, Marta, ), editorial Colex.
 39. Nieto Alonso, Antonia, «Comentarios a los artículos: 263, 264, 265, 266, 267 del Código civil» y «Comentarios a los artículos 1330, 1387 y 1393 del Código civil», en Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Dirección: García Rubio, María Paz, y María Jesús Moro Almaraz. Coordinación: Ignacio Varela Castro), editorial Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2022, páginas 295 a 331 y 683 a 708.
 40. Nieto Alonso, Antonia, «La necesaria incorporación del valor del cuidado al Derecho de la persona y de la familia —con particular atención a negocios jurídicos propiciadores de los cuidados», en Persona, familia y género. Liber Amicorum a M.ª del Carmen Gete-Alonso y Calera (Coordinación: Solé Resina, Judith, ), editorial Atelier, Barcelona, 2022, páginas 221 a 234.
 41. Otero Crespo, Marta, "Las voluntades digitales y su ejecución en el marco del ordenamiento jurídico español: una nueva muestra del concepto de familia en degradé", en Cañizares Laso, A. (Dir.), Condiciones y negocios jurídicos mortis causa, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, en prensa. ISBN 978-84-1147-901-1.
 42. Otero Crespo, Marta, “Debates en torno a la contractualización del Derecho de familia y la persona”, García Rubio, M.P./ Otero Crespo, M. (Dirs.), Ed. Colex, A Coruña, 2023, en prensa. ISBN 978-84-1356-817-8.
 43. Otero Crespo, Marta, “La atribución del uso de la vivienda familiar tras la reforma del artículo 96 CC operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio”, en Vivienda y colectivos vulnerables, Cervilla Garzón, M. D. / Zurita Martín, I. (Dirs.), Aranzadi, 2022, pp. 463- 478.
 44. Otero Crespo, Marta, “La incidencia de la violencia en la determinación de la custodia de los hijos menores: una aproximación desde el Derecho Civil”, en Alonso Salgado, C./ Sánchez Rubio, A./ Ramos Hernández, P. (Dirs.); Otero Crespo, M./ Valiño Ces, A./ Rodríguez Álvarez, A. (Coords.), Retos jurídicos de actualidad, Ed. Dykinson, Madrid, 2021, pp. 152-158.
 45. Otero Crespo, Marta, “La reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, en las situaciones de crisis matrimoniales (separación, nulidad y divorcio)”, Persona, Familia y Género. Liber Amicorum a Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, . Solé Resina, Judith, (Coorda.), Ed. Atelier, Barcelona, 2022, pp. 235- 250.
 46. Otero Crespo, Marta, Comentario a los artículos 81.I, 82, 91.II, 94, 96 CC en García Rubio, M.P./ Moro Almaraz, M. J. (Dirs.) , Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, Ed. Thomson Reuters- Civitas, 2022, pp. 111- 140. (El comentario al art. 91.II, en coautoría con García Fernández, J.).
 47. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “Cláusula de subsistencia y aplicación supletoria de las reglas de la curatela al poder preventivo”, 2023 (en prensa, de la obra colectiva derivada del Congreso Internacional "La contractualización del Derecho de familia y la persona").
 48. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “El reconocimiento de la filiación no matrimonial cuando intervienen medidas de apoyo voluntarias: algunas cuestiones debatibles”, 2023 (en prensa, de la obra colectiva derivada del Primer Congreso Internacional de Derecho de las Familias y de Sucesiones "Nuevos paradigmas de la filiación").
 49. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “El sistema de apoyos como freno de las prácticas prohibidas: externalidades de la IA”, 2023 (en prensa, de la obra colectiva derivada delCongreso Internacional “Dereito, Novas Tecnoloxías e Intelixencia Artificial”).
 50. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “La razón de ser de las medidas voluntarias de apoyo atípicas: el cuidado como consecuencia de la voluntad”, 2023 (en prensa, de la obra colectiva derivada del Congreso internacional "La protección de las personas vulnerables en el ámbito nacional y europeo").
 51. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “Progenitora custodia e hijos comunes en situación de vulnerabilidad: del uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario”, 2023 (en prensa, de la obra colectiva derivada del VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho).
 52. Solé Resina, Judith, “La prestación compensatoria en el derecho catalán”, en La compensación por desequilibrio en la separación y divorcio. Tratado práctico interdisciplinar. J. Ramon de Verda y Beamonte (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, p. 333-370. ISBN: 978-84-1113-526-9.
 53. Solé Resina, Judith, “La violencia contra los hijos e hijas menores en la ruptura familiar: especial referencia al ordenamiento jurídico español”, en Violencia en las relaciones de familia: Visión desde el Derecho y la Interdisciplina, Claudia Salomón (Dir.), Delta Editora, Entre Ríos, Argentina, 2022, p. 349-374, ISBN 978-987-8369-20-4.
 54. Solé Resina, Judith, “Las familias recompuestas o reconstituidas”, Familias reconstituidas. Abel Lluch, X. (ed.). ed. Sepín, Madrid, pags. 33-56. ISBN978-1388-098-3. .
 55. Solé Resina, Judith, «Efectos de la ruptura familiar en los hijos e hijas menores de edad», en Derecho de Familia. Homenaje a Encarnación Roca Trías, Paloma Abad Tejerina Coord., ed. Sepin, Madrid, 2021, pags. 403-420. ISBN: 978-84-1388-052-5.
 56. Solé Resina, Judith, «El derecho a la familia que viene», en Persona, Familia y Género. Liber Amicorum a Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, . Solé Resina, Judith, (Coorda.) Editorial Atelier, Barcelona, 2022. ISBN: 978-84-18244-92-6.
 57. Solé Resina, Judith, «Los apoyos no formalizados». Capítulo 18 del Libro Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad (Dirs. Guillermo CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Manuel GARCÍA MAYO), Bosch. Wolters Kluver, Madrid 2021, ISBN 978-84-9090-583-8, pp. 379-392.
 58. Solé Resina, Judith, «Procesos de maternidad subrogada», en La pericial psicológica en los procesos de familia, ed. Xavier Abel Lluch, Coord., Sepin, Madrid, 2021, pags. 219-229. ISBN: 978-841388-025-9.
 59. Solé Resina, Judith, «Revisió de la regulación catalana de la convivencia estable en parella», en Estudis de Dret Català. Llibre Homenatge a Antoni Mirambell i Abancó. Ferran Badosa Coll (Dir.) Elena Lauroba Lacasa y Mª Esperança Ginebra Molins (Coordas.), Editorial Atelier, Barcelona, 2022, p. 603-615, ISBN: 978-84-18780-34-9.
 60. Torres Costas, María Eugenia, "Comentarios a los artículos 235, 236, 237, 238, 239,240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 248 CC" en Comentarios al Código Civil, AA.VV., CAÑIZARES LASO, A (dir.), Valencia, editorial Tirant lo Blanch, 2023 (pendiente de publicación).
 61. Torres Costas, María Eugenia, "Mujeres con discapacidad y responsabilidad parental" en Mujer, discapacidad y Derecho, AA.VV. VERDERA IZQUIERDO, B. (dir.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2023 (pendiente de publicación).
 62. Torres Costas, María Eugenia, "Relaciones de filiación y personas con discapacidad que precisan medidas de apoyo". En Nuevos paradigmas de la filiación, AA.VV., BARBA, V. (dir.), Roma, 2023 (pendiente de publicación).
 63. Torres Costas, María Eugenia, “Comentarios a los arts. 20.2; 21.3 c) y d); 253, CC, disp. adicional. 1ª y 2ª, disposición transitoria 1ª y 2ª, disposición derogatoria única LRAPD"CC , disp.” en Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, Mª P. García Rubio/ Mª J. Moro Almaraz (dirs.), Thomson-Reuters, Civitas, 2022.
 64. Torres Costas, María Eugenia, “Comentarios al art. 249 CC” (coautoría con Mª P. García Rubio), en Comentario articulado a la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, Mª P. García Rubio/ Mª J. Moro Almaraz (dirs.), Thomson-Reuters, Civitas, 2022.
 65. Varela Castro, Ignacio, «Comentario a los artículos 1304 y 1314 del Código civil», Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, García Rubio, M.P., Moro Almaraz, M.J. (dirs.), Madrid, Aranzadi, 2022, pp. 669-682.
 66. Varela Castro, Ignacio, «Comentario al artículo 1163 del Código civil», Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, García Rubio, M.P., Moro Almaraz, M.J. (dirs.), Madrid, Aranzadi, 2022, pp. 613-621.
 67. Varela Castro, Ignacio, «Comentario al artículo 1302 del Código civil», junto a García Rubio, María Paz, en Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, García Rubio, M.P., Moro Almaraz, M.J. (dirs.), Madrid, Aranzadi, 2022, pp. 645-668.
 68. Varela Castro, Ignacio, «Mujeres, hombres y el discurso del cuidado: contextualización para un debate en el ámbito del Derecho privado», Mujer como motor de innovación jurídica y social, Tomás Martínez, G., Vidu, A., (coords.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2021, pp. 1007-1031. .
 69. Varela Castro, Ignacio, Coordinador de Comentarios a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, García Rubio, M.P., Moro Almaraz, M.J. (dirs.), Madrid, Aranzadi, 2022 (en prensa).
 70. Vidal Olivares, Álvaro, “Capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la responsabilidad civil en el proyecto de ley que modifica el Código civil chileno y que elimina toda clase de discriminación en contra de las personas con discapacidad”, en el libro Debates en torno a la contractualización del Derecho de familia y la persona”, García Rubio, M.P./ Otero Crespo, M. (Dirs.), Ed. Colex, A Coruña, 2023, en prensa. ISBN 978-84-1356-817-8. .

Publicacións en “open acess” directamente relacionadas cos resultados do proxecto

 1. Álvarez González, Santiago, «Una nueva entrega sobre la gestación por sustitución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ejemplo de la jurisprudencia francesa», Revista de Derecho Civil, vol. VIII, núm. 2, 2021, pp. 193-219.
 2. Álvarez González, Santiago, «La propuesta de Reglamento europeo sobre filiación. Una presentación crítica», Revista de Derecho Civil, núm. 2, 2023.
 3. Font i Segura, Albert, «Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas... Nota a la STJUE de 16.7.2020, as. C-249/19», REEI, pp. 25-33.
 4. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, “Panorámica del Derecho de familia después de la CE. El derecho de familia de la postmodernidad” (apartados I.II y IV), en Revista jurídica de les Illes Balears 2022, pp. 61-88.
 5. Solé Resina, Judith, “Panorámica del Derecho de familia después de la CE. El derecho de familia de la postmodernidad”, Revista Jurídica de les Illes Balears, V. 22, Miguel COCA PAYERAS (Dir.), abril 2022, p. 61-88.
 6. Ammerman Yebra, Julia, “Apuntes sobre las familias monoparentales: una paleta de colores en busca de alguna armonía jurídica”, Actualidad jurídica iberoamericana, núm. 17 Extra, 2, 2022, pp. 2016-2035.
 7. García Rubio, María Paz, “Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Anuario Derecho Civil, LXXV, fasc. 1, enero-marzo, 2022, pp. 279-334 (en coautoría con Mª E. Torres Costas).
 8. Nieto Alonso, Antonia, «La atribución voluntaria de ganancialidad: reflejo de la autonomía privada en el régimen económico matrimonial», Revista de Derecho civil, vol. VIII, núm. 2 (2021), páginas: 39 a 91. Disponible en: https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/651/526.
 9. Torres Costas, María Eugenia, “La guarda de hecho y el necesario cambio de mentalidad de los bancos”, Hay Derecho, 24 de abril 2023 (on line).
 10. Torres Costas, María Eugenia, "La firma del contrato de ingreso en residencia por el guardador de hecho a la luz de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica". Anales de Derecho y Discapacidad. Revista científica de Derecho de la discapacidad (julio de 2022, Año VII) A/22(7).
 11. Torres Costas, María Eugenia, “Primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo en aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Anuario Derecho Civil, LXXV, fasc. 1, enero-marzo, 2022, pp. 279-334 (en coautoría con Mª P. García Rubio).
 12. Barba, Vincenzo, "Familias recompuestas y Derecho de sucesiones: Una posible propuesta de regulación", en Revista de Derecho Civil, Vol. IX, n. 3, 2022, pp. 157-206.
 13. Barba, Vincenzo, "Pactos en previsión de ruptura familiar: una comparación entre la jurisprudencia italiana y la española, en la esperanza de que la primera aprenda de la segunda", en Cuadernos de Derecho Privado, 2022, 3, pp. 45-84

ASISTENCIA A CONGRESOS, CONFERENCIAS Ou WORKSHOPS RELACIONADOS CO PROXECTO

 1. Álvarez González, Santiago, «Aspectos de Derecho internacional privado», en Curso de Verano La familia en el nuevo régimen de la discapacidad. Universidad de Santiago de Compostela. 19-21 julio 2021.
 2. Álvarez González, Santiago, «Maternidad subrogada», en Seminario Tres debates recientes en el Derecho de Familia, jueves, 23 de abril de 2023.
 3. Álvarez González, Santiago, «Reconocimiento de las relaciones jurídico familiares existentes en el extranjero», en el Congreso Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo, Santiago de Compostela, 30 de mayo de 2023.
 4. Ammerman Yebra, Julia, “Autorizaciones unilaterales (y quizá contractuales) para el uso de la intimidad personal y familiar, y de otros derechos de la personalidad”, Congreso Internacional La contractualización de Derecho de Familia y la Persona, Facultad de Derecho de la USC, 23 y 24 de marzo de 2022.
 5. Ammerman Yebra, Julia, “Filiación y derechos de los progenitores trans”, Congreso Internacional Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo, Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, 30/05/2023.
 6. Ammerman Yebra, Julia, “La situación de vulnerabilidad familiar sobrevenida por nacimiento de un menor con discapacidad como posible causa de oposición a la ejecución para desalojo de vivienda”, Congreso Internacional “Vivienda y colectivos vulnerables”, Campus de Jerez (Universidad de Cádiz), 21 y 22 de octubre de 2021.
 7. Ammerman Yebra, Julia, “Las familias monoparentales ab initio y su lento caminar hacia la consecución de derechos”, Congreso Internacional “Las nuevas fronteras del Derecho de familia (II)”, Universidad de Valencia y Centro Notarial de Valencia, 26-27/10/2022.
 8. Ammerman Yebra, Julia, “Sexualidad de la mujer con discapacidad y “modelo de familia”: análisis crítico del art. 23.1 CDPD”, VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho, Universitat de les Illes Balears, Palma, 26-27/05/2022.
 9. Ammerman Yebra, Julia, “Sobre el concepto de vulnerabilidad”, Curso de verano La familia en el nuevo régimen de la discapacidad”, Universidad de verano USC, 19-21/07/2021.
 10. Ammerman Yebra, Julia, “Tangibilidad e intangibilidad de la persona, el cuidado y la familia (en especial en tiempos de confinamiento)”, I Congreso Internacional sobre Persona y Derecho Civil, Zaragoza, 22-23/06/2022.
 11. Barba, Vincenzo, organizador del Primer Congreso Internacional de Derecho de Familia y Sucesiones. "Nuevos paradigmas de la filiación", la Universidad de Roma La Sapienza, 19 y 20 de octubre de 2022 (sitio web: https://sites.google.com/uniroma1.it/vincenzobarba/tandem-obtinet-iustitia/primo-congreso-internacional-de-derecho-de-familia-y-sucesiones).
 12. Font i Segura, Albert, “Ámbito de aplicación del Reglamento UE 2016/1104 sobre efectos patrimoniales de las uniones registradas respecto de las leyes autonómicas.”, ponencia en el Congreso Internacional “Transformaciones del derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo”, Universidad de Santiago de Compostela, el martes 30 de mayo de 2023.
 13. Font i Segura, Albert, “Aspectos de Derecho interregional”, ponencia en Curso de Verano La familia en el nuevo régimen de la discapacidad. Universidad de Santiago de Compostela. 19-21 julio 2021.
 14. Font i Segura, Albert, Ponente en la 1ª sesión del curso sobre “Processos judicials en Unions i Ruptures familiars d’àmbit internacional” organizado por el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya por Julio J. Naveira (Coord.), 14.6.2021.
 15. García Goldar, Mónica, “Otros aspectos significativos de la reforma en el ámbito del Derecho de la persona, la familia y las sucesiones”, Curso de verano La familia en el nuevo régimen de la discapacidad”, Universidad de verano USC, 19 a 21 de julio de 2021
 16. García Rubio, María Paz, “Análisis de la interpretación jurisprudencial de la provisión judicial de medidas de apoyo a personas con discapacidad”, en Congreso Internacional “La humanización de la justicia ante el nuevo horizonte de la discapacidad, Centro de Estudios Garrigues, Madrid. 28 de febrero 2022.
 17. García Rubio, María Paz, “Claves para entender os cambios máis significativos e instrumentos para eliminar a discriminación por razón de discapacidade” WEBINAR sobre a Lei 8/2021: Avanzando na promoción da autonomía persoal, organizado por COCEMFE y COGAMI, 17 de diciembre 2021.
 18. García Rubio, María Paz, “Concepción, sentido y alcance general de la reforma”, en Jornada anual sobre daño cerebral adquirido, El impacto en las personas y familias con daño cerebral adquirido, de la reforma legislativa que modifica la capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, FEGADACE, Santiago de Compostela, 13 noviembre 2021.
 19. García Rubio, María Paz, “Impacto da recente reforma de dereito civil: dende a perspectiva das demencias”, en XVIII Xornadas Profesionais Alzhéimer, Afaga, Vigo, 27 noviembre de 2021.
 20. García Rubio, María Paz, “La aplicación judicial de la reforma”, Ponencia en Congreso Internacional sobre la persona con discapacidad en el Derecho de Sucesiones, Sevilla, 12 y 13 mayo 2022.
 21. García Rubio, María Paz, “La filiación y la autodeterminación de género de los progenitores”, I Congreso Internacional Persona y Derecho civil : los retos del siglo XXI. Persona, género, transgénero: inteligencia artificial y animales sensibles. Zaragoza, 22 y 23 junio 2022.
 22. García Rubio, María Paz, “La Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Curso de formación del Consejo General del Poder Judicial, (CU22036), junio 2022,19 y 20 de mayo, 2022.
 23. García Rubio, María Paz, “La ley 8/2021: nuevo sistema de tratamiento de la discapacidad”, Jornadas de discapacidad. Colegio de Abogados de Vigo. 8 de febrero 2022.
 24. García Rubio, María Paz, “La maternidad subrogada”, Ponencia, Asociación Madrileña de la abogacía de Familia e Infancia, 10 mayo 2023.
 25. García Rubio, María Paz, “La reforma de la capacidad de las personas con discapacidad. Ley 8/2021”, Conferencia en la RAVJL, Valencia, 31 de marzo de 2022.
 26. García Rubio, María Paz, “Los derechos de las personas mayores: exigencia ética y valor social”, Mesa redonda, Webinario en el seno de los actos de conmemoración del 160 aniversario de la Ley Hipotecaria, Madrid, 15 de diciembre de 2021, coordinación de la mesa, presentación y disertación final.
 27. García Rubio, María Paz, “Los sistemas de apoyo en la Ley 8/2021. Comparación con la escena internacional”, Nuevo sistema de protección de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. De la tutela a la provisión de apoyos, CGPJ, Madrid, 10 y 11 octubre, octubre 2022.
 28. García Rubio, María Paz, “Mujeres con discapacidad en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y necesidad de actuación”, VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho celebrado en la Universitat de les Illes Balears, Palma, 26 y 27 de mayo de 2022, en coautoría con Ignacio Varela Castro.
 29. García Rubio, María Paz, “Significado general de la Ley 8/2021, de 2 de junio”, en Congreso Nacional, Las personas con discapacidad intelectual. Su problemática jurídica, Universidad Complutense de Madrid. 24 de febrero 2022.
 30. García Rubio, María Paz, “Valoración de la capacidad”, Mesa Redonda en el XII Congreso Notarial Español, “El envejecimiento de la sociedad, principal desafío del Siglo”, Málaga, 19-20 mayo 2022.
 31. García Rubio, María Paz, “Valoración de la Ley 8/2021, un año después de su entrada en vigor”, Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Valencia, 25 de mayo de 2023.
 32. García Rubio, María Paz, Conferencia sobre la reforma española en materia de discapacidad: “La Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Universidad La Sapienza, (Roma), diciembre 2021.
 33. García Rubio, María Paz, Las resistencias y la reconstrucción de la voluntad”, en Congreso Internacional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, Universidad de Barcelona, septiembre 2022.
 34. García Rubio, María Paz, Ponencia de cierre en el VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho, celebrado en la Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 26 y 27 mayo 2022.
 35. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 1 y 3 de julio 2022. Clases sobre Filiación / Reglas generales y actuales desafíos en materia de filiación y Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad en la Segunda edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Sede de Concepción. Impartidas on line.
 36. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 10 de noviembre 2021. Ponencia sobre “La asistencia como medida de soporte a la capacidad, conforme al DL 19/2021” en el Seminario La reforma de la capacitat: la Llei 8/2021 i el Decret 19/2021 (canvi de paradigma en el tractament de la discapacitat). Departament de Dret Privat. UAB
 37. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 12 de mayo 2022. Conferencia inaugural: “La reordenación de lo jurídico a través de la mirada femenina” en III Jornadas de Profesoras de Derecho Privado. Escuela de Derecho. Universidad de Valparaíso. Chile (presencial).
 38. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 14 setiembre 2022. Ponencia “Les bases de la reforma del Codi de Catalunya en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica i el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost” en Congrés internacional L’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat i els suports la prestación dels quals assumeix l’Administració com a dret públic subjectiu de les mateixes”. Facultat de Dret Universitat de Barcelona (presencial).
 39. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 18 de octubre 2022 Ponencia sobre “La futura reforma en materia de suports a l’exercici de la capacitat jurídica. Els suports no formalitzats” en el Cicle de Seminaris web en Dret Catalá, Generalitat de Catalunya Departament de Justicia. CEJFE (on line)
 40. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 18 mayo 2022. Ponencia: “Presentació de la regulació al Codi civil de Catalunya dels suports a l’exercici de la capacitat jurídica: bases, estructura i règim”. Comissió de Codificació de Catalunya, Secció de Persona i Familía (presencial)
 41. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 18 y 19 de noviembre 2022. Clases sobre Filiación / Reglas generales y actuales desafíos en materia de filiación y Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad en la Segunda edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Sede de Santiago de Chile. Impartidas on line.
 42. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 19 y 20 de noviembre 2021. Clases sobre Filiación / Reglas generales y actuales desafíos en materia de filiación y Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad en la Segunda edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Sede de Santiago de Chile., Impartidas on line.
 43. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 22 octubre de 2021 Ponencia sobre el “Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat” en Jornada en matèria de modificacions legislatives en relació a situacions de discapacitat. Barcelona, Generalitat de Catalunya Departament de Justicia. CEJFE
 44. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 24 de junio de 2021.Charla / debate on line en Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Chile), organizada por la Dra. Rommy ÁLVAREZ ESCUDERO dirigida a los alumnos/as de pregrado de la Facultad, sobre Legislación en clave de género.
 45. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 25 de mayo 2023. Ponencia: “Nuevas formas de maternidad y paternidad: transexualidad y coparentalidad” en Congreso internacional Nuevos desafíos en Derecho de Familia e Infancia, Universidad Andrés Bello. Facultad de Derecho. Chile. Impartida on line.
 46. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 25 de noviembre 2022. Ponencia sobre “Nous aspectes juridics en el suport a les persones” en Matinal 25N 2022, Fundació L’Esguard (Vich) (presencial).
 47. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 27 mayo 2022. Comunicación: “La estructura familiar en el régimen de apoyos del Derecho civil catalán” en VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y derecho. Palma de Mallorca 26 y 27 de mayo 2022 (presencial).
 48. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 27 y 28 de enero 2023. Clases sobre Filiación / Reglas generales y actuales desafíos en materia de filiación y Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad en la Tercera edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Sede de Concepción. Impartidas on line.
 49. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 28 junio 2022. Ponente en la mesa redonda “Infants i exercici de la capacitat jurídica” en Espai de reflexió de la Fundació Sant Raimon de Penyafort. ICAB.
 50. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 29 de abril 2022. La reforma de la capacidad y los apoyos a su ejercicio. Seminario en el Programa de Doctorado de la UAB (presencial).
 51. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 29 de mayo 2023 Ponencia: “La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: los cambios conceptuales y de configuración de las situaciones personales” en el Congreso internacional “Transformaciones del derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo” Universidad de Santiago de Compostela.
 52. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 29 de septiembre de 2021. Ponencia: “La nueva Ley, por qué y para qué de la reforma” en la Jornada sobre la Ley 8/2021, de 2 de junio, relativo a la reforma del ejercicio de la capacidad jurídica y el Decreto Ley 19/2021 que adapta el Código civil de Cataluña a la mencionada reforma, organizada por la Comisión de Derechos de las personas con discapacidad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
 53. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 29 marzo de 2022 Ponencia sobre el “La violencia masclista i vicària en el Codi civil de Catalunya. Ultimes novetats legislatives. Les repercursions en les relacions de parella i filiació” en Cicle de Seminaris web en Dret Catalá, Generalitat de Catalunya Departament de Justicia. CEJFE (on line)
 54. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 3 de septiembre 2021. Presentación del Decret pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. En Adaptació del Codi civil de Catalunya, Organizado por Dincat, on line. https://xarxanet.org/agenda/sessio-informativa-de-dincat-sobre-ladaptacio-del-codi-civil-de-catalunya-2
 55. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, 3 y 4 de septiembre 2021. Clases sobre Filiación / Reglas generales y actuales desafíos en materia de filiación y Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad en la Segunda edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Sede de Concepción. Impartidas on line.
 56. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, Curso de verano 2021 en USC: “La familia en el nuevo régimen de la discapacidad”. Impartición de la clase de 20 de julio de 2021 sobre La reforma de la legislación civil catalana sobre la discapacidad; repercusiones en el Derecho de familia.
 57. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, Impartición de la Sesión de 1 de diciembre de 2020: “La filiación” en el Curs On-line De dret matrimonial I de família organizado por la Secció de Dret matrimonial i de família del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
 58. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, Primera edición del Diplomado en Derecho de Familia e Infancia de la UNAB (Universidad Andrés Bello de Chile). Clase sobre Filiación, reglas y actuales desafíos Filiación / voluntad procreacional y pluriparentalidad, 3 de octubre 2020. Impartida on line.
 59. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, Seminario permanente del Movimiento Carmona: Moderadora del Seminario Mujeres y Covid, organizado por Conlictum Legum, 8 de marzo 2021, on line.
 60. Gete-Alonso y Calera, Mª del Carmen, Seminario permanente del Movimiento Carmona: Participación en el Seminario Propuestas de leyes de igualdad y de garantías de derechos fundamentales de las mujeres, organizado por Conlictum Legum, 26 de abril 2021, on line
 61. Herrero Oviedo, Margarita, “Cuestiones en materia de persona: estado civil y aspectos registrales”, en el Congreso internacional Transformaciones del Derecho de Familia en el actual panorama normativo estatal y europeo. Universidad de Santiago de Compostela. 30 de junio 2023.
 62. Herrero Oviedo, Margarita, “Las repercusiones registrales de la reforma”, en Curso de Verano La familia en el nuevo régimen de la discapacidad. Universidad de Santiago de Compostela. 19-21 de julio 2021.
 63. Lathrop, Fabiola, Organización del Congreso Internacional de Derecho de Familias2023, organizado por el Programa “Persona, Familias y Derecho” del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Santiago de Chile, 19 y 20 de abril de 2023, Aula Magna. 
 64. Lathrop, Fabiola, Ponencia sobre “La gestación por subrogación en Chile y América Latina”, en el Congreso Internacional, “La contractualización del derecho de familia y de la persona!, Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2022.
 65. Otero Crespo, Marta, "Las voluntades digitales y su ejecución en el marco del ordenamiento jurídico español: una nueva muestra del concepto de familia en degradé", Congreso Internacional Condiciones y Negocios jurídicos mortis causa, Universidad de Málaga, Málaga, 27 de octubre 2021. Comunicación.
 66. Otero Crespo, Marta, “Crisis de pareja y repartos de convivencia de hijos menores”, en Claves de actualidad para comprender la Justicia, Universidad Pablo de Olavide, 21 de marzo de 2022. 
 67. Otero Crespo, Marta, “Discapacidad materna e interés superior de los menores: cuidado en el seno de la familia versus tutela de la Administración Pública”, VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho, Universitat de les Illes Balears, Palma, 27 de mayo de 2022. Comunicación.
 68. Otero Crespo, Marta, “El impacto de la Ley 8/2021 en el ámbito de las crisis de pareja. Especial referencia a las medidas derivadas de la nulidad, separación y divorcio para el caso de existencia de hijos mayores con discapacidad”, Curso de verano La familia en el nuevo régimen de la discapacidad”, Universidad de verano USC, 20 de julio 2021.
 69. Otero Crespo, Marta, “El rol de la violencia en el ámbito familiar en la determinación de la custodia de los hijos menores’, en Congreso Internacional Enseñar en Igualdad de Género. Aspectos Multidisciplinares, Universidad de Salamanca, 11 marzo 2021.
 70. Otero Crespo, Marta, “Impacto de la reforma operada por la Ley 8/2021 en los supuestos de crisis matrimoniales”, Congreso Internacional “Familia e sistema de xustiza civil”, Universidad de Santiago de Compostela, 23 de noviembre de 2021.
 71. Otero Crespo, Marta, “Interés superior del menor y orden de los apellidos”, III Encuentro Internacional de Actualización en Derecho, Igualdad, Feminismos, Género y Colectivos LGTBIQ+, Universidad de Salamanca, 24 marzo 2021.
 72. Otero Crespo, Marta, “La atribución del uso de la vivienda familiar tras la reforma del artículo 96 CC operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Congreso Internacional “Vivienda y colectivos vulnerables”, Campus de Jerez (Universidad de Cádiz), 21 de octubre de 2021. Comunicación.
 73. Otero Crespo, Marta, “La custodia compartida en el ordenamiento jurídico español”, en Justicia y Sociedad: debates para entender la actualidad, Universidad de Salamanca, 14 de marzo de 2022.
 74. Otero Crespo, Marta, “La custodia de los hijos menores en el ordenamiento jurídico español: cuestiones pendientes”, en Jornadas “Sociedad y Justicia: instrumentos para el análisis”, Universidad Autónoma de Madrid, 4 de abril de 2022.
 75. Otero Crespo, Marta, “La responsabilidad parental en el ordenamiento jurídico español”, Actualidad, Derecho y Sociedad: consideraciones para el debate, Universidad de Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2022. 
 76. Otero Crespo, Marta, “Los regímenes de custodia en el ordenamiento jurídico español”, en Derecho y sociedad: debates de actualidad, Universidad de Sevilla, 7 de marzo de 2022. 
 77. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “Cláusula de subsistencia y aplicación supletoria de las reglas de la curatela al poder preventivo”, Congreso internacional “La contractualización del Derecho de familia y la persona”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela los días 23 y 24 de marzo de 2022.
 78. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “El Art.94 Bis CC y el Cuidado de los Animales de Compañía”, IX Encontro da Mocidade Investigadora, celebrado na Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela nos días 20, 21 e 22 de Xuño de 2022.
 79. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “El reconocimiento de la filiación no matrimonial cuando intervienen medidas de apoyo voluntarias: algunas cuestiones debatibles”, Primer Congreso Internacional de Derecho de las Familias y de Sucesiones "Nuevos paradigmas de la filiación", Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, los días 19 y 20 de octubre de 2022 (modalidad escrita).
 80. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “El sistema de apoyos como stopperde las prácticas prohibidas: ¿una IA protectora o una IA de la que te tienes que proteger?”, Congreso Internacional “Dereito, Novas Tecnoloxías e Intelixencia Artificial”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela los días 29 y 30 de noviembre de 2022.
 81. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “Familias con menores a cargo. Situaciones de vulnerabilidad económica y/o social en el Anteproyecto de Ley de Familias”, Congreso Internacional “Transformaciones del derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, el martes 30 de mayo de 2023.
 82. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “La razón de ser de las medidas voluntarias de apoyo atípicas: el cuidado como consecuencia de la voluntad”, Congreso internacional “La protección de las personas vulnerables en el ámbito nacional y europeo”, Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. 3 y 4 de noviembre 2022 (modalidad escrita).
 83. Sarrión Hernández, Ernesto Francisco, “Progenitora custodia e hijos comunes en situación de vulnerabilidad: del uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario”, VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho celebrado en la Universitat de les Illes Balears, Palma, los días 26 y 27 de mayo de 2022.
 84. Solé Resina, Judith, “Criterios jurisprudenciales sobre la guarda y custodia compartida”, Ponencia encargada por el Ilustre Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat, 26/10/2021.
 85. Solé Resina, Judith, “El anonimato en la filiación”, Participación como ponente en la Mesa Redonda: El nudo del origen en las nuevas filiaciones. Colegio de Psicoanalistas de Granada, 18/05/2021
 86. Solé Resina, Judith, “Hacia el código de la infancia y las familias en el Derecho”. Participación como ponente. Webinar Plataforma Derecho y Familia. 11/04/2021
 87. Solé Resina, Judith, “La asistencia como medida de soporte a la capacidad, conforme al DL 19/2021” ponencia en el Seminario La reforma de la capacitat: la Llei 8/2021 i el Decret 19/2021 (canvi de paradigma en el tractament de la discapacitat). Departament de Dret Privat. UAB, 10/11/2021
 88. Solé Resina, Judith, “La emancipación digital”. Seminario de Doctorado online Universidade da Oeste de Santa Catarina / Unoesc – Chapecó (Brasil), 19 nov 2021
 89. Solé Resina, Judith, “La maternidad Subrogada”. Tertulia radiofónica XIII Jornadas de CEMIN: En torno a los Juzgados de Menores, Madrid, 5/11/ 2021
 90. Solé Resina, Judith, “La reforma de la legislación catalana sobre discapacidad: repercusiones en el Derecho de familia”, Jornada sobre La familia en el nuevo régimen de la discapacidad, Universidad de Santiago de Compostela, 20/07/2021.
 91. Solé Resina, Judith, “La reforma de la ley de apoyo a las personas con discapacidad”. Patrimonios protegidos y reforma de la ley de apoyo a las personas con discapacidad. Jornada MAPFRE, Barcelona, 27/10/2021.
 92. Solé Resina, Judith, “Las familias reconstituidas”. Participación como ponente en el Seminario "La diversificación de la institución familiar y modelos familiares". Ciudad de la Justicia de Barcelona, 27/11/2020.
 93. Solé Resina, Judith, “Las parejas de hecho”. Participación como ponente en la Mesa Redonda. Bases legales e institucionales del matrimonio. Universitat Jaume I de Castelló, 17/12/2020.
 94. Solé Resina, Judith, “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la ruptura familiar”. XIII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense, 30/10/2021.
 95. Solé Resina, Judith, “Mujeres y Covid. Reflexiones finales”. Participación en el Seminario de Conflictu Legum "Mujeres y Covid", Universidad Santiago de Compostela, 8/03/2021
 96. Solé Resina, Judith, “Protección de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Análisis normativo”, Ponencia del ciclo de ponencias Presente y futuro de los jóvenes extranjeros no acompañados en Cataluña", Palau Macaya, Barcelona, 7/06/2021.
 97. Solé Resina, Judith, “Regímenes económico-matrimoniales. Prestación compensatoria por razón del trabajo prestado”. Sesión del Curso de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 30/06/2021.
 98. Solé Resina, Judith, Seminario permanente del Movimiento Carmona: Participación en el Seminario Propuestas de leyes de igualdad y de garantías de derechos fundamentales de las mujeres, organizado por Conlictum Legum, 26 de abril 2021, on line
 99. Título Propio Formación para el empleo y la vida autónoma de las personas con discapacidad intelectual (FEVIDA). Docente en experiencia de inclusión universitaria, integrando al alumnado con discapacidad intelectual en una Enseñanza Práctica correspondiente al Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, durante un total de 2 horas lectivas durante el curso escolar 2021-2022.
 100. Torres Costas, María Eugenia, “Aspectos xurídicos no envellecemento”, Ponencia, Asociación Galega do sector da dependencia, Santiago de Compostela, 24 de marzo 2023.
 101. Torres Costas, María Eugenia, “El art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la adaptación del ordenamiento jurídico español”, Ponencia en el Coloquio sobre la reforma civil y procesal en materia de discapacidad, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, 16 de marzo de 2023.
 102. Torres Costas, María Eugenia, “El consentimiento para la interrupción del embarazo de la mujer con discapacidad”, Ponencia en el “Coloquio: Tres debates recientes en el derecho de Familia”, Facultad de Derecho Universidad de Santiago de Compostela (USC), Santiago de Compostela, 27 de abril de 2023.
 103. Torres Costas, María Eugenia, “El impacto de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en servicios y equipamientos de atención sociosanitaria de Galicia”, docente de 21 Cursos de formación de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, Galicia, noviembre 2021-febrero, 2022.
 104. Torres Costas, María Eugenia, “El impacto de la ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, Curso de formación de la Escuela de Trabajo Social de la USC, Santiago de Compostela 31 de mayo y 1 de junio de 2022.
 105. Torres Costas, María Eugenia, “Impacto de la Ley 8/2021 en servicios y equipamientos de atención sanitaria y sociosanitaria”, Ponencia en el Seminario sobre el nuevo modelo de toma de decisiones. Diálogos confluyentes del Derecho con Enfermería y entidades de apoyo, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, 16 de marzo de 2023.
 106. Torres Costas, María Eugenia, “La guarda de hecho como medida de apoyo en la firma de contratos de las personas con discapacidad”, Ponencia en el Seminario Aproximación jurídica al Art Brut y a los artistas con discapacidad, Facultad de Derecho Universidad de Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2023.
 107. Torres Costas, María Eugenia, “La Ley 8/2021 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad: antecedentes e interpretación jurisprudencial tras un año de vigencia”, Docencia en la actividad formativa El nuevo sistema de provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad: de la tutela a la provisión de apoyos. La nueva regulación procesal de procedimiento de provisión judicial de apoyos dirigida a Fiscales, Fiscales Sustitutos, CEJ, Madrid, 10 y 11 de octubre de 2022.
 108. Torres Costas, María Eugenia, “La nueva Ley de la Discapacidad, aspectos prácticos”, Ponencia en la Jornada DIFUNDA organizada por la Asociación Española SATB2, Madrid, 3 de marzo 2023.
 109. Torres Costas, María Eugenia, “Mujeres con discapacidad y responsabilidad parental”, comunicación presentada como Ponente, VII Congreso Carmona. Mujer, discapacidad y Derecho celebrado en la Universitat de les Illes Balears, Palma, 26 y 27 de mayo de 2022.
 110. Torres Costas, María Eugenia, “Relaciones de filiación y personas con discapacidad que precisan de medidas de apoyo”, Ponente en el Primer Congreso Internacional de Derecho de las Familias y de las Sucesiones. Los nuevos paradigmas de la filiación”, Universidad La Sapienza Roma, 19 y 20 de octubre de 2022.
 111. Varela Castro, Ignacio, «La relevancia del cuidado: su presencia y ausencia en el ordenamiento», Congreso Transformaciones del Derecho de familia en el actual panorama normativo estatal y europeo, Universidade de Santiago de Compostela, 30/05/2023.
 112. Varela Castro, Ignacio, «Mujeres con discapacidad en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad y necesidad de actuación», Mujer, Discapacidad y Derecho. Carmona VII, Universitat de les Illes Balears, 26-27/05/2022. Junto a García Rubio, María Paz,
 113. Varela Castro, Ignacio, «Una llamada de atención sobre la importancia del cuidado a través de la Ley de reforma en materia de discapacidad», Curso de verano La familia en el nuevo régimen de la discapacidad, Universidade de Santiago de Compostela, 19-21/07/2021.
 114. Vidal Olivares, Álvaro, Ponencia sobre “Capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la responsabilidad civil en el proyecto de ley que modifica el Código civil chileno y que elimina toda clase de discriminación en contra de las personas con discapacidad”, en el Congreso Internacional, “La contractualización del derecho de familia y de la persona!, Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2022.