María Paz García Rubio

Catedrática de UniversidadDereito civil

Departamento de Derecho Común
Facultade de Dereito
Universidade de Santiago de Compostela
E-15782, Santiago de Compostela.

Formación

Licenciada en Dereito pola Universidade de León: título expedido polo Ministerio de Educación e Ciencia en 1984.
Doutora en Dereito pola Universidade de León en 1.988.

Actividade profesional

o Cargos académicos

Profesora encargada de curso na Facultade de Dereito da Universidade de León, dende o 1 de decembro de 1984.
Profesora axudante na Facultade de Dereito da Universidade de León, dende o 1 de outubro de 1988.
Profesora Titular Interina na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, dende o 1 de outubro de 1989.
Profesora Titular na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago dende o 8 de febreiro de 1991
Catedrática de Universidade na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, dende o 21 de marzo de 2000 ata o presente.

o Cargos de xestión (últimos 5 anos)

Membro da Comisión de Accións Especiais da Universidade de Santiago dende 2008 ata o presente.
Membro da Comisión de Posgrao Oficial da Universidade de Santiago dende xaneiro 2011 ata 2017
Membro da Comisión Editorial Académica da Universidade de Santiago de Compostela, marzo 2011 ata o presente.
Membro da Comisión de Igualdade de Xénero da Universidae de Santiago de Compostela, ata o presente.
Membro da Comisión de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela dende outubro de 2008 ata o presente.

o Docencia

35 anos de docencia ininterrompida en todas as materias de Dereito civil dos planes de estudo das Licenciaturas de Dereito de la Universidade de León e da Licenciatura de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, así como da maior parte das materias do Grao en Dereito dsta última Universidade; nela también teño impartido docencia no Grao de Xornalismo, así como no Master de Dereito Privado e no Master de Xénero.

Teño impartido ademáis docencia nuotras Universidades españolas e estranxeiras. Nos últimos 5 anos:
– Profesora do Máster Oficial de Xénero da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
– Profesora do Máster Oficial de Dereito Patrimonial no Mercado Global da Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2015.
– Profesora do Seminario de Dereito de Sucesións na Universidade Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile e de Valparaíso, xaneiro 2015.
– Profesora do Máster Oficial de Dereito de contratos da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla 2017, 2018, 2019 e 2020.
– Profesora na Universidade de Poiteirs (Francia) en marzo de 2020. Réxime matrimonial, «Les régimes matrimoniaux légaux en Espagne», séminaire Master 2 Droit notarial, La complexité inhérente au système plurilégislatif espagnol», Conférence de l'ERDP, Master 2 Contrats et Master 2 Droit notarial, e Plurilexislación civil en España

o Asesoramento xurídico (nos últimos 5 anos)

Vogal Permanente da Sección Primeira (Civil) da Comisión Xeral de Codificación de Ministerio de Xustiza, dende outubro de 2015. Nesta condición teño realizado ata o presente os seguintes traballos:
– Proposta de reforma do Código civil sobre a situación xurídica dos animais. 2017
– Anteproxecto de Lei de reforma deo Código civil e outras leis en materia de adaptación do noso ordenamento á Convención de Nova York sobre os dereitos das persoas con discapacidade. 2016 a 2018.
– Reforma do Código civil en materia de reclamación de alimentos e de sustitución do térmo “buen padre de familia”, 2019.
– Reforma e posta ao día dea Proposta de Modernización do Código civil en materia de obligacións e contratos. Para este traballo teño sido nomeada membro da Subcomisión dentro da Comisión Xeral de Codificación, xunto cos profesores, A.M. Morales Moreno, T. Torres García e N. Fenoy Picón. 2017 2018 e 2019.

o Estadías en centros de investigación (últimos 5 anos)

Université de Poiteirs (France), Équipe de Recherche de Droit Privé, 29 de febreiro - 17 de marzo 2020.
British Institute of International of Comparative Law. London. Visiting Research Fellowship. 18 febreiro -18 maio 2019.
Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Londres, Reino Unido), 1 xuño -16 xuño 2018.
Faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poiteirs, 9 de maio / 3 de xuño. 2016.

Liñas de investigación

Dereito de contratos, Dereito de daños, Dereito de familia e da persoa, Dereito de sucesiones, Teoría Xeral do Dereito civil, Dereito e xénero, Dereito civil de Galicia.

Proxectos de Investigación como IP (últimos 10 anos)

– Proxecto de Investigación subvencionado polo Ministerio de Economía e Competitividade [Ref. DER2016-77190-R]: «Balance de 38 años de plurilegislación civil postconstitucional: situación actual y propuestas de futuro». Anos 2017-2019. Contía: 50000 Euros. Investigadores Principais: Santiago Álvarez González e María Paz García Rubio, Núm. de investigadores: 12 (Santiago Álvarez González, María Paz García Rubio, Javier Maseda Rodríguez, Albert Font Segura, Margarita Herrero Oviedo, Marta Otero Crespo, Carolina Mesa Marrero e Gema Tomás. Un Becario FPI asociado.
– 50 aniversario da Compilación do Dereito civil de Galicia (2013- RC004), Diputación de Lugo. 2.066 €
– Proyecto de investigación subvencionado pola Dirección Xeral de I+D da Xunta de Galicia, sobre “O renacer dos pactos sucesorios. Dereito civil, dereito interrexional e dereito internacional privado”, Ref. Incite 09 202 150 PR, Anos 2010-2012. Contía 26.727 Euros, Investigadora Principal, Maria Paz García Rubio, Núm. de investigadores / (María Paz García Rubio, Santiago Álvarez González, Margarita Herrero Oviedo, Marta Otero Crespo, Isabel Rodríguez Uría e Nerea Magallón. Xaime M. Requeixo).
– Acción Complementaria sobre Feminización do Dereito Privado, (2009- PN015) Ref FEM 2009-06033 E. Investigadora Principal: María Paz García Rubio, Contía 5.000 Euros.
– Proxecto de investigación subvencionado polo Ministerio de Educación e Ciencia: “Derecho de sucesiones en Europa y libertad de testar: situación sustantiva, unificación conflictual y posición de los Derechos civiles autonómicos” (Ref. SEJ2007-65950). Anos 2007-2010. Contía: 58500 €. Investigadora Principal: María Paz García Rubio. Núm. de investigadores 7 (María Paz García Rubio, Santiago Álvarez González, Marta Requejo Isidro, Javier Maseda Rodríguez, Margarita Herrero Oviedo, Beatriz Fernández Gregoraci e Marta Otero Crespo).
– Subvención do Subprograma de Estancias de Movilidade de profesores e investigadores en centros estranxeiros de ensinanza superior e investigación. Modalidade A “Estancias de profesores e investigadores seniors en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. Excepcionalmente españoles", incluido o Programa “Salvador de Madariaga”, convocatoria 2009-2010, para estadía no Institute of Advanced Legal Studies Library (London), de outubro 2009 a febreiro 2010.

Teses dirixidas

“La capacidad de obrar a la luz del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Mª Eugenia Torres Costas, 7 de febreiro, 2020.
“La liquidación de la sucesión ante la situación de crisis económica”, defendida por Mónica García Goldar. 17 decembro 2018. Sobresaínte cum laude.
“Los acuerdos precontractuales en el moderno Derecho de Contratos”, defendida por Pedro Zurita Herrera, 18 setembro 2015. Sobresaínte cum laude
“La contratación de los servicios de comunicaciones electrónicas (telefonía e Internet)”, defendida por Ana Fidalgo López, 4. decembro 2014. Sobresaínte cum laude
“Pure economic loss. La responsabilidad frente a terceros por informaciones negligentes (especial consideración de la responsabilidad del auditor”, defendida o 16 de abril de 2010, por Marta Otero Crespo. Cualificación Sobresaínte cum laude.
“La representación sucesoria en el Derecho común. Especial atención a su aplicación en la sucesión testamentaria”, codireción con Javier Lete Achirica, defendida o 4 de abril de 2008 por Marta Madriñan Vázquez, Cualificación, Sobresaínte cum laude.
“Los contratos de arrendamiento y aparcería en la nueva Ley de Derecho Civil de Galicia” (Codirección con Belén Trigo García); defendida o 17 de novembro de 2006, por Juan Francisco Riobó Fernández. Cualificación: Sobresaínte cum laude.
“A legítima do conjuge sobrevivo. Estudo comparado hispano – portugués”; defendida no ano 2001, por Ana Cristina Ferreira de Sousa Leal. Cualificación: Sobresaíente cum laude.
“La protección de los adquirentes en el contrato de multipropiedad”; defendida en 1997, por Javier Lete Achirica. Cualificación: Apto cum laude.

Produción científica

o Artigos de revista (últimos 10 anos)

– “Incertidumbre y alguna cosa más en la interpretación constitucional del poder normativo sobre la materia civil. Comentario a la STC 132\2019, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley 3\2017, de 15 de febrero, del Libro VI del CCCat”, Revista de Derecho Civil, vol. VI, núm. 4 (outubro-decembro, 2019), Estudos, pp. 1-43
– “La competencia del legislador gallego sobre Derecho civil tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2017, de 16 de noviembre ¿Interpretación del artículo 149.1.8ª asimétrica o sencillamente discriminatoria?", Foro Galego, nº 205, 2018, pp. 9-39.
– “La necesaria y urgente adaptación del Código civil español al artículo 12 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad”, Anales de la Academia Matritense del Notariado, curso 2017/2018, pp. 143-191.
– “Las medidas de apoyo de carácter voluntario, preventivo o anticipatorio”, Revista de Derecho Civil, vol V, nº 3, xullo-setembro 2018, pp. 29-60.
– “Algunas propuestas de reforma del Código Civil como consecuencia del nuevo modelo de discapacidad. En especial en materia de sucesiones, contratos y responsabilidad civil”, Revista de Derecho Civil, vol V, nº 3, xullo-setembro 2018, pp. 173-197.
– “Maternidad subrogada: dilemas éticos y aproximación a sus respuestas jurídicas”, en coautoría con M. Herrero Oviedo, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 52, 2018, pp. 67-89
– “Presente y futuro del Derecho civil español en clave de competencias normativas”, Revista de Derecho Civil, vol. 4, núm. 3, 2017, pp. 1-33.
– “Sociedad líquida y codificación”, Anuario de Derecho Civil, tomo LXIX, 2016, fasc. III, pp. 743-780.
“De Ariadna Aguilera Rull, o la excelencia en la investigación jurídica feminista”, Jornada sobre Derecho privado y Género, Indret, 2016.
– “La ignorancia de la ley y las normas dispositiva”, Teoría y Derecho. Revista del pensamiento jurídico, 2015, nº 18, pp. 34-51.
– “La mercantilización del Derecho civil. A propósito del Anteproyecto de Código Mercantil en materia de Obligaciones y Contratos”, BOMJ, Año LXIX, Núm. 2178, maio 2015, pp. 5-30.
– “Arte, Religión y derechos fundamentales. La libertad de expresión artística ante la religión y los sentimientos religiosos (algunos apuntes al hilo del caso Javier Krahe), Anuario de Derecho Civil, 2014-2, pp. 397-453.
– “La obligación a cargo del profesional de evaluar la solvencia del consumidor prestatario (Comentario a la STJUE, Sala Cuarta, de 27 de marzo de 2014, Asunto C-565/2012, Le Crédit Lyonnais SA v Fesih Kalan)”, La ley Unión Europea, núm. 16 /2014, pp. 47-53.
– “Algunas consideraciones sobre las normas de obligaciones y contratos de la Propuesta de Código Mercantil”, Revista de Derecho Civil, núm. 1, vol. 1 (2014).
– “Una Propuesta de Código Mercantil sin modelo comparado”, Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos, nº 1, decembro 2013 (www.ceej.es).
– “La persona en el Derecho civil: cuestiones permanentes y algunas otras nuevas”, Teoría y Derecho, nº 14, decembro 2013, pp. 82-108.
– “Las obligaciones del vendedor de retirar el bien defectuoso y de instalar el bien de sustitución en caso de saneamiento en una compraventa de bienes de consumo (comentario a la STJUE de 16 de junio de 2011, en los asuntos acumulados Weber y Putz)”, ADC, 2013-1, pp. 323-337.
– “La evaluación de la investigación en las Humanidades y las Ciencias Sociales”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 32, 2012.
– “Responsabilidad social empresarial y autorregulación. Los códigos de conducta y las fuentes del Derecho, BMJ, abril 2012, pp. 1-16.
– “La responsabilidad precontractual en la Propuesta de modificación del Derecho de obligaciones y contratos”, Anuario de Derecho Civil, 2010, pp. 1621-1642. Publicado tamén no Boletín deo Ministerio de Xustiza, año LXV, núm. 2130, abril 2011.
– “La responsabilidad precontractual en el Derecho contractual europeo”, (coautoría con Marta Otero Crespo), Indret, 2010, núm. 2.

o Capítulos de libro (últimos 10 anos)

– “Aproximación al significado, contenido y alcance del interés del menor”, en Relaciones transfronterizas, globalización y derecho. Homenaje al Profesor Doctor José Carlos Fernández Rozas, Cizur Menor, Civitas-Thomson Reuters, 2020.
– “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los operadores jurídicos gallegos y el futuro del Derecho civil de Galicia”, en La Constitución española y los Derechos civiles españoles cuarenta años después. Su evolución a través de las sentencias del tribunal constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.
– “La compraventa en el Código Civil de Cataluña: la lucha entre la uniformización y la diferenciación normativas”, en Estudios sobre el Libro Sexto del Código Civil de Cataluña, A. Serrano de Nicolás (Coord.), Marcial Pons, Colexio de Notarios de Cataluña, 2018, pp. 9-32.
– “La múltiple invisibilidad para el Derecho de la mujer de edad avanzada”, en El reto del envejecimiento de la mujer. Propuestas jurídicas de futuro, A. Cañizares Laso (dir), L. López de la Curz/Paloma Saborido Sánchez (coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 487-508.
– “De nuevo sobre un futuro posible de la distribución de competencias en materia de legislación civil”, en Problemas actuales del Derecho civil y del desequilibrio económico, R. Mª Moreno Flórez (dir), Madrid, Dykinson, 2017. pp. 85-101.
– “La esperada nueva regulación de la capacidad jurídica en el Código civil español a la luz del art. 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006”, en Propostas de Modernización do Dereito, M. García Goldar/J. Ammenman Yebra (dir.), Santiago de Compostela, 2017, pp. 7-18.
– “Propuestas o modelos de regulación del enriquecimiento sin causa en España”, en Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: historia, derecho comparado y propuestas de modernización. AA.VV. Cizur Menor, Thomson-Reuters, 2017, pp. 237-280.
– “Codificar el Derecho de consumo en los tiempos de la modernidad líquida”, en Codificación y reequilibrio de la asimetría negocial, M. Gramunt Fombuena/ C. E. Florensa i Tomás (dir.), Madrid, Dykinson, 2017, pp. 43-62.
– “El concepto de faute en el Avant Projet de Loi reforme de la responsabilité civile. Novedad y continuidad en el Código civil francés”, en Culpa y Responsabilidad, Prats Albentosa, L/ Tomás Martínez G. (Coord.), Cizur Menor, Aranzadi, 2017, pp. 373-394.
– “El testamento de las mujeres”, en Construyendo la igualdad. La feminización del Derecho privado, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.
– “Comentario a los arts. 752 a 758 del CC”, en P. de Pablo Contreras et. al (dirs.), Comentarios al Código civil, Ed. Thomson- Civitas, 2ª ed. 2016.
– “Capacidad para suceder e indignidad”, en M. C. Gete- Alonso y Calera (dir.), Tratado de Derecho de sucesiones, Ed. Civitas- Thomson, 2ª ed. 2016.
– “Pactos sucesorios en el Código civil y en la Ley de Derecho civil de Galicia”, en M. C. Gete- Alonso y Calera (dir.), Tratado de Derecho de sucesiones, Ed. Civitas- Thomson, 2ª ed., 2016; (Coautoría con Margarita Herrero Oviedo)
– “La codification du droit des obligations et des contrats en Espagne à la lumiere des compétences législatives entre l´état et les communautés autonomes”, en La Recodification du droit des obligations en France et en Espagne, dir, J. Lete/ E. Savaux/RN Schütz/H Boucard, Poiteirs, LGDJ, 2016, pp. 91-102.
– “Devoirs précontractuals et responsabilité précontractuelle dans la proposition de modernisation du droit des obligations et des contrats espagnols”, en La Recodification du droit des obligations en France et en Espagne, dir, J. Lete/ E. Savaux/RN Schütz/H Boucard, Poiteirs, (en coautoría con Marta Otero Crespo) LGDJ, 2016, pp. 131-143.
– “La huella y el legado de Federico de Castro en la moderna protección civil de los derechos de la personalidad”, en Glosas sobre Federico de Castro, L. Díez-Picazo (dir.), Cizur Menor, Civitas Thomson-Reuters, 2015, pp. 230-271.
– "La información precontractual: buenas intenciones, cuestionables medios”, in La Codificación del Derecho Contractual de Consumo en el Derecho Civil Catalán, Mª Rosa Llácer Matacás, Madrid, Dykinson, 2015, pp. 149-167
– Libro II, Capítulos 2 a 4 de la versión española de los Principios, definiciones y reglas de un Derecho Civil europeo: el Marco Común de Referencia (DCFR), Coord. Carmen Jerez Delgado, Madrid, BOE, 2015. (con Marta Otero Crespo).
– “Hacia un nuevo Código de Obligaciones y Contratos por el camino equivocado. Propuestas de rectificación”, en Codificaciones del Derecho privado en el s. XXI, Encarnación Roca Trías (Directora), Mª del Carmen Cazorla González-Serrano (Coordinadora), Thomson Reuters, Civitas, Cizur Menor, 2015, pp. 61-113.
– “Rebuilding the Pillars of Collective Litigation in Light of the Commission Recommendation: the Spanish Approach to Collective Redress”, Collective Redress in Europe- Why and How?, BIICL, London, 2015, pp. 133-151.
– “Relaciones de cuidado y Derecho sucesorio: algunos apuntes”, Estudios de Derecho de Sucesiones. Liber Amicorum T.F. Torres García, dir. Domíguez Luelmo/ García Rubio, Madrid, La Ley, 2014, pp. 479-504.“Non Conformity of Goods and Digital Content and its Remedies”, European Perspectives on the Common European Sales Law, Springer, 2014, pp. 163-181.
– “La protección de la voluntad del testador vulnerable en el Derecho inglés”, Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José Mª Miquel, Cizur Menor, Aranzadi, 2014, pp. 1429-1521.
– “Libertad de creación artística y exceso de celo en la protección de la libertad religiosa. (Algunas reflexiones al hilo dela sentencia del Juzgado de lo Penal de Madrid de 8 de junio, en el caso de Javier Krahe)”, en El camino de Santiago de otros itinerarios. Cultura, historia, patrimonio, urbanismo, turismo, ocio y medio ambiente. Liber Amicorum Enrique Gómez-Reino y Carnota, Ed. Tirant lo Blanch, 2014, pp. 69-87.
– “Comprender y transmitir el derecho de las mujeres” en C. Mesa Marrero (coord.), Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género, Ed. Tirant lo Blanch, 2013, pp. 77-92.
– “Los derechos de la personalidad”, Tratato de Derecho de la persona física, t. II , M.C. Gete-Alonso y Calera (dir), J. Solé Resina (Coord.), Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2013 pp. 595-632.
– “El nombre”, Tratato de Derecho de la persona física, t. II , M.C. Gete-Alonso y Calera (dir), J. Solé Resina (Coord.), Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2013, p. 469-521,
– “Las legítimas en la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia. I”, en Tratado de Legítimas, Atelier, Barcelona, 2012, Torres García T. (dir.), pp. 203-237 (Coautoría con Antonia Nieto Alonso e Margarita Herrero Oviedo)
– “Contratación privada en la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual” en Iguales y diferentes en el Derecho privado, S. Navas Navarro (dir), Tirant lo Blanch, 2012. pp. 733-761.
– “Las parejas de hecho”, Derecho de familia, Gema Díez-Picazo Giménez, coordinadora, Cizur Menor, Civitas Thomson Reuters, 2012, pp. 1479-1517.
– “Perspectiva y prospectiva en tres casos de responsabilidad surgida en la etapa de negociación de un contrato” en Esteve Bosch Capdevila (coordinador), Nuevas Perspectivas del Derecho Contractual, Ed. Bosch, Barcelona, 2012.
– “La discriminación por razón de sexo en la contratación privada”, en El levantamiento del velo: las mujeres en el Derecho privado, Garcia Rubio Mª P/Valpuesta Fernández Mª R. (ed); López de la Cruz L. /Otero Crespo M. (coords), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
– “Comentario a los arts. 752 a 758 del CC”, en P. de Pablo Contreras et. al (dirs.), Comentarios al Código civil, Ed. Thomson- Civitas, 2011.
– “Capacidad para suceder e indignidad”, en M. C. Gete- Alonso y Calera (dir.), Tratado de Derecho de sucesiones, Ed. Civitas- Thomson, 2011, pp. 226-321. (Coautoría con Marta Otero Crespo).
– “Pactos sucesorios en el Código civil y en la Ley de Derecho civil de Galicia”, en M. C. Gete- Alonso y Calera (dir.), Tratado de Derecho de sucesiones, Ed. Civitas- Thomson, 2011, pp. 1259-1315; (Coautoría con Margarita Herrero Oviedo.
– “Comentario a los artículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 831, 890, 891, 1258 y Disposiciones Transitorias del Código civil español”, págs. 45-70, 948-951, 994- 997, 1373-1375 y 2144-2150, en Comentarios al Código civil, A. Domínguez Luelmo (dir.), Lex Nova, Valladolid, 2010.
– “The development of medical liability in Spain”, Hondius E. (ed.), The development of medical liability, Cambridge University Press, 2010, págs. 160-187. (coautoría con B. Trigo García).

o Monografías

a) Monografías como única autora

– Introducción al Derecho civil, Barcelona, Ed. Cálamo, 2002, 190 págs.
– La responsabilidad de las agencias de viaje, Madrid, Ed. Montecorvo, 1999, 332 págs.
– Alimentos entre cónyuges y entre convivientes de hecho, Ed. Civitas, 1995, 240 págs.
– La responsabilidad precontractual en el Derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1991, 270 págs.
– La distribución de toda la herencia en legados. Un supuesto de herencia sin heredero, Madrid, Ed. Civitas, 1989, 428 págs.

b) Monografías como coautora

– La libertad de testar. El principio de igualdad, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad en el derecho de sucesiones, (coautora Teodora F. Torres García), Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2014 . (256 páginas).

o Outras publicacións (últimos 5 anos)

– Prólogo ao libro Discapacidad intelectual y Derecho, N. Espejo Yaksic/ Fabiola Lathrop Gómez (Eds), Chile, 2019.
– Prólogo ao libro La liquidación de la herencia en el Código civil español. Especial referencia a las deudas sucesorias desconocidas o sobrevenidas, Madrid, BOE, 2019.
– Prólogo ao libro Mujer Maternidad y Derecho, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019.
– Prólogo ao libro Las parejas de hecho y de Derecho, de F. Cantero Núñez y A. Leguerén Molina, Thomson-Aranzadi, 2018.
– “Briefing Note on the Discount Rate applying to Quantum in Personal Injury Cases Comparative Perspectives”. National Report. Spain. (en coautoría con Marta Otero Crespo), publicado en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/642815/biicl-comparative-law-report.pdf (septiembre 2017).
– Presentación ao libro “Construyendo la igualdad. La feminización del Derecho Privado”, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017 (en coautoría con Teodora F. Torres García e Francisco Oliva Blázquez).
– "Nota en memoria de D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León", Revista de Derecho civil, 2015-4.
– Nota en la publicación del Acto Académico en Homenaje Teodora Felipa Torres García, febreiro, 2015.

o Edición, direción e coordinación de obras colectivas (últimos 5 anos)

– Mujer Maternidad y Derecho, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019.
– Estudios de Derecho de Sucesiones. Liber Amicorum T.F. Torres García, codirección con A. Domínguez Luelmo, Madrid, La Ley, 2014.